quality assurance

curriculum management

1cHO

national student statistics (Dutch)

30%-regeling 30% rule (for foreign employees)
aanbesteding tendering procedure

aanbestedingswetgeving

procurement legislation

aandachtsgebied

focus area

aandachtspunt area of concern

aandeel

share

aanknopingspunt

point of reference

aankomende student prospective student

aanmelddatum

registration deadline

aanmelden (via Studielink)

enrol (via Studielink)

aanmelden (voor een examen) register (for an exam)
aanmelding

registration (for a course, exam, test)

aanmeldingcijfers registration figures, number of applicants
aansluiting (van programma's) alignment (of programmes)
aansluitmaster

follow-on Master's

aanspraak (vakantie uitkering) due (holiday allowance)

aanspreekpunt

point of contact

aanstelling (baan) position
aanstelling (benoeming) appointment
aanstelling (tijdelijke) temporary appointment
aanstelling (vaste) permanent appointment
aanstellingsbesluit appointment decision
aanstellingsbrief letter of appointment
aanstellingsdatum date of appointment

aanvangsdatum

starting date

aanvraag application, request (for)
aanvullende beurs supplementary / additional grant, scholarship

aanwezigheidsplicht

obligation to attend / compulsory attendance

Aardrijkskunde

Geography

Aardwetenschappen

Earth Sciences
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA)

Academic Centre for Dentistry in Amsterdam (ACTA)

academisch jaar academic year
Academisch Leiderschap UvA Academic Leadership Programme
Academisch Medisch Centrum (AMC-UvA)

----

academisch statuut university statute
academisch ziekenhuis teaching hospital
academische basisopleiding basic academic training
academische graad university degree
academische kalender academic calendar
academische lerarenopleiding university teacher training programme

academische vorming

academic development

academische vrijheid academic freedom
Academische Zaken (AZ) Academic Affairs (AZ)

Accountancy

Accountancy

Accountancy and Control

Accountancy and Control
accreditatieprocedure accreditation procedure

ACTA Holding BV

ACTA Holding BV

actiekader

framework for action

actieplan action plan

activerend leren

active learning

activerend onderwijs

student-activating teaching

Actuarial Science and Mathematical Finance

Actuarial Science and Mathematical Finance

Actuariële wetenschappen

Actuarial Science

adjunct (directeur)

deputy (director)

Administratief Centrum (AC) Administration Centre (AC)
administratief vooronderzoek preliminary administrative review
administratienummer registration number
Advanced master

Advanced Master's (degree programme)

Advanced Matter and Energy Physics

Advanced Matter and Energy Physics
advies advice, recommendation
advies- en overlegorgaan advisory and consultative body
adviescommissie advisory committee

adviescommissie voor hoogleraren- en UHD-benoemingen

Advisory Committee for the Appointment of Professors and Associate Professors
adviesraad advisory council

adviesrapport (SIS)

advisement report

adviesrecht

right to be consulted

adviseur

adviser

adviseur integrale veiligheid

Adviser Safety and Security

adviseur P&O

personnel adviser

afdeling (niet-wetenschappelijk)

unit, division

afdeling (wetenschappelijk)

department

afdelingshoofd (niet-wetenschappelijk)

director, head

afdelingsvoorzitter

department chair

afgestudeerde graduate
afgifte (van bul) issue (of degree certificate)

afscheidsrede

valedictory speech

afsluitend examen

final review of a student's academic record

afstandsmodule

distance learning module

afstandsonderwijs distance education

afstemmen

align with

afstudeerbegeleider

(thesis / PhD) supervisor

Afstudeerfonds

---

afstudeerhandleiding

graduation handbook

afstudeerregeling

graduation handbook

afstudeerreglement

graduation handbook

afstudeerrendement

graduation rate

afstudeerrichting main subject, major, subject specialisation

afstudeerverklaring

confirmation of graduation letter

afstudeerwerk

final projects

afstuderen (in) to graduate / complete one's studies / obtain one's degree (in)
afwijzen to fail / reject (someone)

afwijzende beslissing

negative decision

aio-regeling PhD student (AIO) regulations
Akademiehoogleraar (KNAW) Academy Professor (KNAW)
Akkoord arbeidsduurverkorting bij de Universiteit van Amsterdam Agreement on the Reduction in Working Hours at the University of Amsterdam
Akkoord Specifieke en Algemene seniorenregeling Universiteit van Amsterdam Agreement on Specific and General Senior Employee Schemes at the University of Amsterdam
akte van bekwaamheid teaching certificate
alfa-informatica computer applications in the Humanities
alfacluster arts cluster
alfastudies Arts
alfawetenschappen

arts & humanities, arts & humanities subjects

Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken General Executive Management and Legal Affairs
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

General Pension Fund for Public Employees (Stichting Pensioenfonds ABP)

algemeen management general management

algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Institution Aimed at the Common Good (ANBI)

Algemeen Promotiereglement General Doctorate Regulations

Algemene cultuurwetenschappen

Cultural Studies

Algemene economie

Economics
Algemene Instellingsgebonden Ethische Commissie (AIEC) (University of Amsterdam) Ethics Committee (AIEC)

Algemene literatuurwetenschap

Literary Studies

Algemene rechtsleer

Jurisprudence

Algemene sociale wetenschappen

Interdisciplinary Social Sciences

Algemene sociologie

[not translated]
algemene voorlichtingsdag general information day
Algemene wet bestuursrecht (awb)

General Administrative Law (awb)

Allard Pierson

Allard Pierson

allocatiemodel allocation model
allochtone of a non-Dutch background
alumnikring

alumni chapter; alumni circle

Alumnirelaties Alumni Relations
alumnus, alumni alumnus, alumni

ambtelijk secretaris (COR, GOR, CSR)

Secretary

AMC Graduate School for Medical Sciences AMC Graduate School for Medical Sciences

AMC Medical Research BV (AMR)

AMC Medical Research BV (AMR)

AMC Voorlichting Academic Medical Center (AMC) Press Office

American Studies

American Studies

Amerikanistiek

American Studies
AMSTEL Instituut AMSTEL Institute

Amstelcampus

Amstel Campus

Amsterdam Business School (ABS)

Amsterdam Business School (ABS)

Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)

Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)

Amsterdam Center for International Law (ACIL)

Amsterdam Center for International Law (ACIL)

Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)

Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC)

Amsterdam Center for Law and Economics (ACLE)

Amsterdam Center for Law and Economics (ACLE)

Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM)

Amsterdam Center for Multiscale Modeling (ACMM)

Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology

Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability (ACELS)

Amsterdam Centre for Environmental Law and Sustainability (ACELS)

Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG) Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG)

Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies (ACMES)

Amsterdam Centre for Middle Eastern Studies (ACMES)

Amsterdam Centre for Service Innovation (AMSI)

Amsterdam Centre for Service Innovation (AMSI)

Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL)

Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL)

Amsterdam Circle for Gender and Law (ACGL)

Amsterdam Circle for Gender and Law (ACGL)

Amsterdam Circle for Law and Language (ACLL)

Amsterdam Circle for Law and Language (ACLL)

Amsterdam Faculty of Science (AFS)

Amsterdam Faculty of Science (AFS)

Amsterdam Institute for Humanities Research

Amsterdam Institute for Humanities Research

Amsterdam Institute for International Development (AIID)

Amsterdam Institute for International Development (AIID)

Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDSt) Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development Studies (AMIDSt)
Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR)

Amsterdam Master in Medical Anthropology

Amsterdam Master's in Medical Anthropology
Amsterdam Merit Scholarship (AMS) Amsterdam Merit Scholarship (AMS)
Amsterdam Professional School of Science Amsterdam Professional School of Science

Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Amsterdam Research Institute for Legal Studies

Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)

Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA)

Amsterdam School for Culture and History (ASCH)

Amsterdam School for Culture and History (ASCH)

Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (ASHMS)

Amsterdam School for Heritage and Memory Studies (ASHMS)

Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES)

Amsterdam School for Regional, Transnational and European Studies (ARTES)

Amsterdam School of Communications Research (ASCoR) Amsterdam School of Communications Research (ASCoR)
Amsterdam School of Economics (ASE)

Amsterdam School of Economics (ASE)

Amsterdam School of Real Estate Amsterdam School of Real Estate

Amsterdam Science Park

Amsterdam Science Park

Amsterdam UMC, locatie AMC

Amsterdam UMC, location AMC

Amsterdam University College (AUC) Amsterdam University College (AUC)

Amsterdams Archeologisch Centrum (AAC)

Amsterdam Archaeological Centre (AAC)

Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS)

Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS)

Amsterdams Instituut voor Maatschappijwetenschappen (AIM) Amsterdam Institute for Social Sciences
Amsterdams Universiteitsfonds (AUF) Amsterdam University Fund (AUF)

Amsterdamse Academische Club

Amsterdam Academic Club (AAC)

Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek Amsterdam School for Social Sciences
Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV)

University of Amsterdam Alumni Association (AUV)

Analytical Sciences

Analytical Sciences

Ancient History

Ancient History

Ancient Studies

Ancient Studies

antwoordmodel

answer key

Arabisch

Arabic

Arabische taal en cultuur

Arabic Language and Culture

Arbeid, organisatie en beleid

Comparative Organisation and Labour Studies

Arbeids- en organisatiepsychologie

Labour and Organisation Psychology
arbeidsduur working week
arbeidsmarkt

labour market

arbeidsmarkttoelage labour market allowance
arbeidsomstandigheden working conditions
arbeidsongeschikt incapacity for work
arbeidsovereenkomst employment agreement

Arbeidsrecht

Labour Law
arbeidsvoorwaarden terms of employment
arbeidsvoorwaardengelden terms of employment funds

arbo- en milieucoördinator

occupational health, safety and environment coordinator

Arbo- en milieuzaken Occupational Health, Safety and Environment

arbocoördinator

occupational health and safety coordinator

arbodeskundige occupational health and safety expert
Arbodienst AMC (locatie Spinozastraat) AMC Occupational Health and Safety Service (Spinozastraat site)
arbozorg occupational health and safety management

Archaeology of North-Western Europe

Archaeology of North-Western Europe

Archeologie

Archaeology

Archeologie en prehistorie

Archaeology and Prehistory

Archief- en informatiewetenschap 

Archives and Information Studies

Archiefwetenschap

Archival Science

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

Artistic Research

Artistic Research
arts physician, doctor
arts-assistent medical intern
artsenopleiding

medical degree programme

artsexamen final degree examination in Medicine

ascheidscollege

valedictory lecture

ASE Research Institute ASE Research Institute

aspirant student

prospective student

assistent bedrijfsvoering

assistant head of operational management

assistent-geneeskunde-in-opleiding (agio)

medical intern, Specialist Registrar (SpR) [BrE] / Resident [AmE]

assistent-in-opleiding (aio)

--

Astrodeeltjesfysica Astroparticle Physics

Astronomy and Astrophysics

Astronomy and Astrophysics
atheneum

'atheneum'

AUC Scholarship Fund AUC Scholarship Fund
Audit Audit

Audit Committee

Audit Committee

Aula Aula
avondonderwijs evening classes

Ba-Ma coördinator

Bachelor's-Master's coordinator

bachelor- en masteronderwijs Bachelor's and Master's programmes
bachelor-masterstructuur Bachelor's-Master's degree structure
bachelordiploma

Bachelor's degree certificate

bachelorfase Bachelor's phase

bacheloronderwijs

Bachelor's programmes

bacheloropleiding

Bachelor's programme

bachelorproef

Bachelor's project

bachelorscriptie

Bachelor's thesis

bachelorstudent Bachelor's student
bachelortitel Bachelor's degree
balie information desk
bama-structuur Bachelor's-Master's structure
basisbeurs basic student grant
basiscompetentieprofiel (docent)

basic profile of competences (lecturer)

Basiskwalificatie onderwijs (BKO)

University Teaching Qualification (UTQ)

basisvak / kernvak

core course

basisvorming basic curriculum
batum revenue

bedrijfsarts

occupational physician

Bedrijfsbureau Operational Management Office
bedrijfsgezondheidszorg occupational healthcare service

bedrijfshulpverlener (BHV'er)

company emergency response officer

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Company Emergency Response

Bedrijfsinformatie systemen

Business Information Systems

Bedrijfskunde

Business Administration

bedrijfsvoerder

operational manager

Bedrijfsvoering

Operational Management

beeldredacteur

picture editor

beeldvorming public image
begeleider supervisor (in context of thesis / PhD)
begeleiding supervision

beginnen-meedoen-afronden (BMA)

start-participate-finish

begroting budget
beheer management
beheersstructuur management structure
bekostigde (instelling voor hoger onderwijs / programma)

government-funded / subsidised (higher education institution / programme)

bekostiging

funding

beleid policy
Beleid- en strategieontwikkeling Policy and Strategy Development
beleidsagenda policy agenda

beleidsmedewerker

policy officer / adviser

beleidsnota policy document
beleidsnotitie (universitaire)

(university) policy paper

beleidsprogramma policy programme
beleidsvorming policymaking
bemiddelen mediate
bemiddeling mediation

benoemingsadviescommissie (hoogleraar)

Appointments Committee

benoemingsbeleid

appointments policy

benoemingscommissie

Appointments Committee

benoemingscommissie ad hoc

Ad Hoc Appointments Committee

benoemingseisen appointment criteria, conditions of appointment
beoordelen assess
beoordeling assessment
beoordelingsgesprek assessment interview

beoordelingsmodel

grading form, assessment form
 

beoordelingsrubric

rubric

beoordelingsvoet

grading scheme

beperkte doorstroom (system of) limited transfer, transfer quota (system)
beroep van onderwijsgevende teaching profession
beroepenveld professional / occupational field

beroepschrift

(notice of) appeal

beroepsgericht onderwijs (hbo) professional education (HBO)

beslistermijn

decision period

beslistermijn

decision period

besluit

decision

besturingsfilosofie

governance model

Besturingsmodel

Governance Model

bestuur (het besturen)

management

bestuur (het)

Board

Bestuur en beleid

Governance and Public Policy

bestuurder

executive staff / officer

Bestuurlijke Informatie

Institutional Research

bestuurlijke ondersteuning executive management support
Bestuurs- en beheersreglement

Management and Administration Regulations

Bestuursbeurs

Administrative Body Membership Grant

Bestuursconvenant Policy and Management Covenant
bestuursgebouw administration building
bestuursjurist administrative lawyer
Bestuursondersteuning Executive Management Support
bestuursreglement (instelling) regulations governing the administration

bestuurssecretaris

Executive Secretary to the Board
Bestuursstaf Executive Staff
bestuursstructuur management structure

Bèta-gamma

Natural and Social Sciences

bèta-gamma disciplines

natural science and social science disciplines

bètafaculteit

science faculty, Faculty of Science
betalingsmodule collegegeld Tuition Fee Payment Module

bètamaster

science Master's programme, a Master's in one of the (natural) sciences

bètaopleiding

(natural) science programme

bètawetenschappen

(natural) sciences

beurs grant, scholarship
beurspromovendus researcher with a scholarship
beveiligd (fietsenstalling) secure (bicycle parking)
bevestiging van aanmelding confirmation of registration
bevestigingsbrief letter of confirmation
bevoegd gezag competent authority, governing body

bewaartermijn

retention period

bewaartermijn

retention period

bewijs van betaald collegegeld

proof of paid tuition fees 

bewijs van inschrijving proof of enrolment
bewijs van registratie (uitwisselingsstudent) proof of registration (= student card)
bewijs van toelating confirmation of admission

bezoldigingsbeleid

remuneration policy

bezwaarschrift notice of objection

bezwarenprocedure

complaints / objection procedure
bi-promotie Bi-Doctorate

Bibles and Cultures

Bibles and Culture

Biblical Studies

Biblical Studies

Bibliotheek van de UvA (UBA) - Universiteitsbibliotheek

Library of the UvA, University Library (UBA)

Bijbelwetenschappen

Bible Studies
bijlage(n) appendix, appendices
bijvak

optional course

bijvakstudent (niet van de UvA) 'guest student'
bijvakstudent (van de UvA) UvA student who is enrolled for an optional course

bijzonder hoogleraar

professor by special appointment, special chair

bijzonder verlof special leave
bijzondere beloning special remuneration

Bijzondere Collecties (van de UB)

Special Collections (of the University Library)
bijzondere instelling private institution

bijzondere leerstoel

Special Chair

binden

engage / retain

bindend studieadvies (BSA)

binding study advice (BSA)

binding

tie(s) / connection

bindingspremie retention allowance

Binnengasthuis (BG)

Binnengasthuis (BG)

Binnengasthuisterrein (BG-terrein)

Binnengasthuis premises

Binnenstadscampus

--

Bio-exact

Life Sciences
bio-medische wetenschappen

biomedical sciences

Biological Sciences

Biological Sciences

Biologie

Biology

Biologie en fysische geografie

Biology and Earth Science

Biomedical Sciences

Biomedical Sciences

Biomedische wetenschappen

Biomedical Sciences
BKO-cursus

University Teaching Qualification course

blad (wetenschappelijk) journal
blok (study) period
Boek van besluiten (College van Bestuur) Book of Decisions (Executive Board)

Boekwetenschap

Book Studies

Boekwetenschap en handschriftenkunde

Book Studies and Paleography

Bonger Instituut voor Criminologie

Bonger Institute for Criminology

borgen

to safeguard

bovenwettelijk verlof

non-statutory leave

Brain and Cognitive Sciences

Brain and Cognitive Sciences

breed (instelling) comprehensive
bron (inzetten voor een doel) source (to exchange for a target)

brutoberekening

gross calculation

budgethouder

budget holder

buitengewoon onderwijs (speciaal onderwijs) special education
buitenlandse student international student

buitenpromovendus

external PhD / doctoral candidate

bul degree certificate

Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU)

The Development & Alumni Relations Office

Bureau Communicatie (BC) Communications Office (BC)
Bureau Examen- en Studiezaken Examinations and Student Affairs Office
Bureau Internationale Studentenzaken (BIS) Office of International Student Affairs (BIS)

Bureau Kennistransfer UvA-AUAS-AMC (BKT UvA-AUAS-AMC)

Technology Transfer Office (TTO UvA-AUAS-AMC)

Bureau Onderwijs Logistiek (BOL)

Teaching Logistics Office (BOL)

Bureau Pedel Office of the Beadle (University Master of Ceremonies)
Bureau Studentenartsen

---

Bureau van de Faculteit

Faculty Office

Bureau van de Rector

Office of the Rector

Burgerschap, zorg en beleid (opleiding)

Social Policy and Social Work
Burgerservicenummer (BSN) Citizen Service Number (BSN)
bursaal scholarship student

Business Administration (MBA)

Business Adminstration (MBA)

Business Economics

Business Economics

Business Information Systems (BIS)

Business Information Systems (BIS)

Business Studies

Business Studies

CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU)

Collective Labour Agreement Dutch Universities (CAO NU)

capaciteitsbeheersing restriction of (intake) capacity
capaciteitsgroep

capacity group

carrièrebegeleiding

career counselling

Celbiologie en histologie

Cellular Biology and Histology

Center for Urban Studies

Center for Urban Studies

Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO)

Central Executive Council (CBO)

Centraal Register Nevenwerk Central Ancillary Activities Register
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) Central Register of Higher Education Study Programmes (CROHO)
Centraal Register Organisatie (CRO) Central Organisational Register (CRO)
Centraal Stembureau Central Voting Office

Central Student Service Desk (CSSD)

Central Student Service Desk

centrale eenheden central units

Centrale Energievoorziening (CEV)

Central Energy Facility (CEF)

centrale klachtencommissie

Central Complaints Committee

Centrale klachtencommissie van de UvA Central Complaints Committee of the UvA
Centrale Meldkamer UvA UvA Central Control Room
Centrale Ondernemingsraad (COR) Central Works Council (COR)

Centrale Promovendiraad

Central PhD Council

Centrale Studentenadministratie (CSA) Central Student Administration (CSA)
Centrale Studentenraad (CSR) Central Student Council (CSR)

Centre for Children's Rights Amsterdam (CCRA)

Centre for Children's Rights Amsterdam (CCRA)
Centre for the Study of European Contract Law (CSECL) Centre for the Study of European Contract Law (CSECL)
Centrum Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA) Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA)
Centrum voor Amsterdamse Scholen voor Entrepreneurship (CASE)

Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE)

Centrum voor Energievraagstukken

Centre for Energy Issues

Centrum voor Kunst, Recht en Beleid

Centre for Art, Law and Policy
Centrum voor Nascholing Amsterdam (CNA) Amsterdam Institute for Lifelong Learning in Education (CNA)

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)

CWI

certificaat certificate
certificate course certificate course (i.e. non-degree)

cesuur

cut-off score

cesuur

cut-off score

Chemistry

Chemistry

Children's Rights

Children's Rights

Christianity

Christianity
cijfer (examen)

mark, grade

cijferlijst

list of marks; transcript

civiel effect

granting admission to licensed professions

Classics

Classics

coassistent

medical intern

Cognitive Neuroscience

Cognitive Neuroscience

Cognitive Science

Cognitive Science

Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA)

Cognitive Science Center Amsterdam (CSCA)

collectieve sluitingsdagen collective days off

collega-hoogleraar

fellow professor

college (de les) lecture

College (organisatie-eenheid)

College

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) (Dutch) Data Protection Authority (DPA)

College of Child Development and Education

College of Child Development and Education

College of Communication College of Communication
College of Economics and Business College of Economics and Business
College of Humanities (CoH) College of Humanities (CoH)

College of Law

College of Law

College of Science College of Science
College Psychologie College of Psychology
College Sociale Wetenschappen College of Social Sciences
College van Beroep voor de Examens (COBEX)

Examination Appeals Board (CBE)

College van Beroep voor het hoger onderwijs Higher Education Appeals Board
College van Bestuur (CvB)

Executive Board (CvB)

College van Curatoren / Curatorium (van een bijzondere leerstoel) Curatorial Panel (of a special Chair)
College voor Promoties (CvP) Doctorate Board (CvP)
collegegeld

tuition fees

collegegeld (bovenwettelijke)

tuition fees exceeding the statutory minimum

collegekaart student ID card
collegevrije periode (docenten) teaching-free period
collegevrije periode (studenten) lecture-free period
collegezaal lecture room
colloquium doctum

(university) entrance examination

Commerciële communicatie en voorlichting

---

Commerciële rechtspraktijk

Commercial Legal Practice
commissie committee

Commissie Democratisering en Decentralisering

Democratisation and Decentralisation Committee

Commissie Dispensatie UvA

UvA Dispensation Committee

Commissie Duurzaamheid Sustainability Committee
Commissie Employability Fonds Employability Fund Committee

Commissie Functiebeperking, Chronische ziekte, Arbeidsbeperking (FCA)

Disability, Chronic Illness and Occupational Impairment Committee (FCA)

Commissie Governance

Governance Committee

Commissie Intree Introduction Week Committee

Commissie Onderwijs en Onderzoek

Education and Research Committee

Commissie Studentenbezwaren Student Appeals Committee

commissie voor het colloquium doctum

Board for University Entrance Examinations

Commissie Voorzieningen Gehandicapten Committee on Facilities for the Physically Disabled

Commissie wetenschappelijke integriteit

Academic Integrity Committee

Communicatie en Voorlichting

PR & Communications

Communicatie- en informatiewetenschappen

Communication and Information Studies

communicatieadviseur

communications officer / adviser

communicatieadviseur mediabeleid en woordvoerder onderwijs

communications adviser Media Policy and spokesperson for Educational Matters

Communicatiewetenschap

Communication Science

Communication and Education (CE)

Communication and Education (CE)

Communication Science

Communication Science

Comparatieve neerlandistiek

Comparative Dutch Studies

Comparative Cultural Analysis

Comparative Cultural Analysis

Comparative Literature

Comparative Literature

Comparative Organisation and Labour Studies

Comparative Organisation and Labour Studies
competentie

competence; competency

competentieprofiel

competency profile

Computational Science

Computational Science

Computer Science

Computer Science
computer-ondersteund onderwijs computer-assisted learning

Computerlinguïstiek

Computational Linguistics

computerpracticum

computer lab session

computerwerkplek computer workstation
Concern Control Concern Control
conferentie conference

Conflict Resolution and Governance

Conflict Resolution and Governance
congres conference
Congresbureau

--

Conservering en restauratie

Conservation and Restoration

Conservering en restauratie van cultureel erfgoed

Conservation and Restoration of Cultural Heritage

consilium abeundi

binding study advice concerning the continuation of study (BSA)

contacturen contact hours / time

Contemporary Asian Studies

Contemporary Asian Studies
contractonderwijs

contract teaching

contractonderzoek contract research

contractstudent

contract student

Control

Control

controller

controller

convenant covenant

coördinator

coordinator

coördinator informatievoorziening

information / data management coordinator

copromotor (van promovendus)

co-supervisor (of a doctoral / PhD student)

Corporate communicatie

Corporate Communication

Corporate Communicatie

Corporate Communications

correctieverzoek (SIS)

correction petition

coschap Geneeskunde (AMC-UvA) medical clerkship at AMC-UvA
CREA

CREA

CREA-Studium Generale CREA Studium Generale
Crisis Management Team Crisis Management Team
criterium, criteria criterion, criteria

Critical Cultural Theory

Critical Cultural Theory

Cultural Analysis

Cultural Analysis

Cultural and Social Anthropology

Cultural and Social Anthropology

Cultural Industries

Cultural Industries

Cultural Sociology

Cultural Sociology

Cultureel erfgoed

Cultural Heritage

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Cultural Anthropology and Development Sociology

Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen

Cultural and Social Anthropology

Culturele informatiewetenschap

Cultural Information Studies

Cultuurgeschiedenis

Cultural History

Cultuurgeschiedenis van Europa

History of European Culture

Cultuursociologie

Cultural Sociology
cum laude

cum laude, with distinction, with honours

cum laude

cum laude

cumulatieven cumulative totals
curriculum vitae (cv) curriculum vitae (CV)
cursistenbestand student database
cursus course
cursusaanbod

course listing / courses on offer

cursusduur course duration
CvB-woordvoerder Spokesperson of the Executive Board
Dagelijks Bestuur (faculteit)

Faculty Board

decaan (faculteit)

dean

decaan (studenten)

student counsellor
decanaat deanship

decentrale selectie

decentralised selection

deelactiviteit

class section

deelcertificaat modular certificate

deelcijfer

partial mark; partial grade

deelnemerslijst

participants' list

deeltentamen

interim examination, interim exam

deeltijdonderwijs part-time programme
deeltijdopleiding part-time programme / course
deeltijdstudent part-time student

deeltoets

interim test, interim assessment [BrE]

midterm test [AmE]

deficiëntie cursus

prerequisite / deficiency course, prerequisite

deficiëntieregeling

prerequisite regulation

denkvaardigheden

thinking skills

Departement (FGw)

Department

dependance auxiliary branch
derde geldstroom

contract research funding / funding obtained through contract research / third flow of funds

deskundige expert

Development Economics

Development Economics
dictaat lecture notes
didactiek systematic instruction, (art of) teaching / didactics, instructional psychology, educational psychology

dienst

unit

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Education Executive Agency (DUO)

diensten directeurenoverleg (DDO)

shared service units directors consultations (DDO)

dienstjaar year of service
dienstreis official travel
dienstverband (vast / tijdelijk)

employment contract (temporary / permanent)

dienstverlening

service provision

dienstverleningsoverleg (DO)

service provision consultations (DO)

Dies Natalis Dies Natalis, the Dies, the University's birthday, the UvA's birthday
Diesrede the Dies speech
differentiatie in beloning differentiation in remuneration
digitaal loket

digital service desk

Digitaal Productiecentrum (DPC) Digital Production Centre (DPC)

digitaal toetsen

online testing / computer-based testing

digitale leeromgeving (DLO)

virtual learning environment (VLE)

digitalisering digitalisation
diploma

degree certificate; qualification

diploma (SIS)

degree certificate

diploma-uitreiking

degree ceremony; graduation ceremony

diplomamobiliteit

diploma mobility

diplomasupplement

diploma supplement

diplomering certification

directeur

director

directeur (opleiding)

programme director

directeur bedrijfsvoering (faculteit)

director of operational management

directeur onderwijs (faculteit)

Director of Education

directeurenoverleg

directors consultations

Directiesecretariaat

Executive Secretariat

discipline (wetenschappelijk)

discipline (academic), field of study

disciplineorgaan

disciplinary body

Discourse and Argumentation Studies

Discourse and Argumentation Studies
discussiestuk working paper
dissertatie doctoral thesis, dissertation
divisie (van een Graduate School) section
Divisie Erfgoed (van de UBA) Heritage Division (of the University Library)
DNA onderzoek DNA examination / research

docent

lecturer

Docent van het Jaar [+ year] UvA Lecturer of the Year [+ year]

docent-lid (commissie)

lecturer-member (committee)

docent-onderzoeker

lecturer-researcher

docentenbeleid

lecturer policy

docentgeleding

academic staff contingent

docentprofessionalisering

professionalisation of teaching

docentvergoedingenmodel (DVM)

lecturer compensation model (LCM)

doctor (dr.), doctoren doctor (PhD), doctors
doctor honoris causa (benoemd tot) doctor honoris causa (to be awarded the title of)

doctoraal

initial university degree

doctoraat (verkrijgen / verlenen van) doctorate (to obtain / grant)
doctoraat honoris causa honorary doctorate

doctorandus (drs.)

'doctorandus'

Documentaire Informatievoorziening (DIV) Department of Records and Information Services (DIV)

Documentaire informatiewetenschap

---
doorstromen

move on (or up) to another level or form of education

doorstroming transfer mobility

doorstroming (P&O)

advancement (P&O)

doorstroom transfer rate
doorstroomeisen transfer requirements
doorstroommaster

follow-on Master's

dossierdiploma

transcript (of academic record); certificate of attendance

double degree programma

double degree programme

Dr.

Dr [no period]

Dr. Th.J. Seenbergenfonds

Dr Th.J. Steenbergen Fund

Dramaturgie

Dramaturgy
duaal student student taking a dual Master's programme
duale master

dual Master's (programme)

duale opleiding

work-study degree programme

dubbele bachelors

double Bachelor's degree programme

Duisenberg School of Finance (DSF)

Duisenberg School of Finance (DSF)

Duits

German

Duitse letterkunde

German Literature

Duitse taal en cultuur

German Language and Culture

Duitsland Instituut Amsterdam

Duitsland Instituut Amsterdam

Duitslandstudies

German Studies

Dutch Art

Dutch Art

Dutch Golden Age Studies

Dutch Golden Age Studies

Dutch Studies

Dutch Studies

duur en omvang dienstverband student-assistent duration and scope of student assistant's employment

Duurzame Geesteswetenschappen

Sustainable Humanities

duurzame inzetbaarheid

long-term employability

dynamisering (kleine) stimulation (small-scale)

Earth Sciences

Earth Sciences

EC

ECTS

Ecology and Evolution

Ecology and Evolution

Econometrics

Econometrics
Econometrie Econometrics

Econometrie en operationele research

Econometrics and Operations Research

Economics

Economics
Economie Economics

Economie en bedrijfskunde

Economics and Business Administration (when offered in Dutch)

Economics and Business (when offered in English)

Economische en sociale geschiedenis

Economic and Social History

ECTS

ECTS

educatieve master Master's degree in teaching
educatieve masteropleiding

Master's degree programme in teaching

educatieve minor Education minor

Educational Sciences

Educational Sciences

eenheid (algemeen) organisational unit

eerste bachelorjaar (bachelor-1)

year 1 of Bachelor's programme

eerste geldstroom

government funding / direct funding / first flow of funds

eerste inschrijving first enrolment
eerstegraads lerarenopleiding training for first-level qualification in secondary school teaching
eerstegraads onderwijsbevoegdheid

teaching qualification for secondary education, first level

eerstejaarsprogramma first-year programme
eerstejaarsstudent first-year student
Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwjs Eggens Institute for Legal Postgraduate Education
eigen bijdrage

supplementary fee; personal or own contribution

eigen verklaring personal declaration

eindcijfer

final mark

einddoel final / ultimate objective
eindejaarscohort year-end cohort
eindejaarsuitkering year-end allowance
eindexamen school-leaving examination
eindexamenkandidaat vwo pupil who is sitting the school-leaving examinations of pre-university / preparatory education

eindniveau

exit level

eindresultaat

final mark

eindterm

learning outcome

eindtermen (van de opleiding)

exit qualifications

eindtoets

final test

eindwerkstuk
 

final assignment

elektronische leeromgeving (ELO) electronic learning environment (ELO)

emeritaat (met ... gaan)

be accorded emeritus status / to retire

emeritus hoogleraar

emeritus professor

employability employability

Employability Fonds

Employability Fund

Engels

English

Engelse taal en cultuur

English Language and Culture

Engelstalige letterkunde

Literature in English
Engelstalige master Master's degree programme taught in English

Engelstalige Studiewijzer Masteropleidingen

Master's Programmes Study Guide (Studiewijzer Masteropleidingen)

Enterprise Risk Management

Enterprise Risk Management

Entertainment communicatie

Entertainment Communication

Entrepreneurship

Entrepreneurship

Environmental Management

Environmental Management
Erasmus Mundus master

Erasmus Mundus Master's degree programme

Erasmus Mundus Master International Migration and Social Cohesion

Erasmus Mundus Master International Migration and Social Cohesion

Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation

Erasmus Mundus Master Journalism, Media and Globalisation

eredoctor honorary doctor
eredoctoraat honorary doctorate
erepromotie conferment of an honorary degree, honorary degree ceremony
Erepromotor Honorary Supervisor

erfgoed

heritage, heritage collections

Erfgoedstudies

Heritage Studies

erfstelling

testamentary disposition

Ethiek

Ethics

European and International Labour Law

European and International Labour Law

European Communication Studies

European Communication Studies

European Private Law

European Private Law

European Union Business Law

European Union Business Law

European Union in a Global Order

European Union in a Global Order

European Union Law

European Union Law
Europees Baccalaureaat (EB) European Baccalaureate (EB)

Europees beleid

European policy

Europese letterkunde

European Literature

Europese studies

European Studies

Evidence Based Practice

Evidence Based Practice
Evolutiebiologie Evolutionary Biology
exacte wetenschappen exact / natural sciences

examen

examination; final examination (OER); review of a student's academic record

Examencommissie

Examinations Board

examengeld examination fees
examenpakket examination subjects
Examenregister Examination Register
Examenreglement Examinations Regulations
examinator examiner

Excellentie Platform

Excellence Platform

excellentieprogramma

Excellence programme

excellentiestrategie

Excellence strategy

excellentietraject

Excellence track

Executive master

Executive Master's (degree programme)

Experimentele sociale psychologie

Experimental Social Psychology
Expertisecentrum Academische zaken (ECA) Office for Academic Affairs (ECA)

Expertisecentrum voor Taxonomische Identificatie

Expertise Centre for Taxonomic Identification

Expertisetafel onderwijs (ICT)

ICT & Education Programme Council

exploitatiejaar

operating year

externe visitatie external assessment
extraneus

external candidate / student

extraterritoriaal extraterritorial

Facilitaire Dienst

Facilities
facilitaire eenheid services unit
Facilitaire Zaken Facilities

Facility Services (FS)

Facility Services (FS)

facultair (commissie / instituut)

faculty (committee / institute)

facultair bestuur

faculty board

Facultair Communicatienetwerk (FCN) Faculty Communication Network (FCN)

Facultair overleg bedrijfsvoering (FGw)

Faculty Council of Operational Management

facultaire diensten

Faculty service departments

Facultaire erepenning voor bijzondere verdiensten

Faculty Special Merit Award

Facultaire informatiemanager

Faculty ICT manager

Facultaire ondernemingsraad Faculty Works Council

Facultaire Ondersteuning

Faculty Service Department

facultaire onderzoeksdirecteur

Faculty research director

Facultaire Raad van de afdelingsvoorzitters

Faculty Council of department chairs

Facultaire Studentenraad (FSR)

Faculty Student Council (FSR)
Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) Faculty of Humanities (FGw)
Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) Faculty of Medicine (AMC-UvA)
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) Faculty of Social and Behavioural Sciences (FMG)
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI)

Faculty of Science

Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR)

Amsterdam Law School

Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) Faculty of Dentistry (ACTA)
Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) Faculty of Economics and Business (FEB)
Faculteitsbestuur

Faculty Board

Faculteitsbureau

Faculty Office

faculteitsdirecteurenoverleg (FDO)

faculty directors consultations

faculteitshoogleraar (FMG)

distinguished research professor

Faculteitsreglement Faculty Regulations

faculteitssecretaris

Faculty Secretary

faculteitswinkel faculty shop
feestdagen public and bank holidays

Film Studies

FIlm Studies
Filmstudies Film Studies

Filosofie

Philosophy

Filosofie van kunst en cultuur

Philosophy of Art and Culture

Finance

Finance
Finance and Control (opleiding) Finance and Control

Financial Econometrics

Financial Econometrics

Financial Planning

Financial Planning
financieel jaarverslag annual financial report

Financiële Zaken

Financial Affairs

Financiën & Control (F&C)

Finance & Control (F&C)
fiscaal econoom tax economist
fiscaal jurist tax lawyer

Fiscaal recht

Tax Law
fiscale bijtelling additional tax liability

Fiscale economie

Fiscal Economics
fiscale faciliteit tax benefit
fixusregeling quota regulations
flexplek hot desk

flexstuderen

flexible learning

Folia Magazine

Folia Magazine

fonds op naam

named endowment fund

Fonds ter stimulering van de toename van vrouwen in de hogere wetenschappelijke rangen

Fund for Stimulating the Employment of Women in the Ranks of Higher Education

Fonds voor de Amsterdamse gouden eeuw

Fund for the Amsterdam Golden Age

fondsenwerving

fundraising

Fonetische wetenschappen

Phonetic Sciences

Forensic Science

Forensic Science

Forensics

Forensics

Forensische orthopedagogiek

Forensic Child and Youth Care Sciences
formatiebeginsel permanent staff position principle
formatieplaats (fte)

full-time equivalent / staff position (FTE)

formatieve toetsing

formative assessment

formulier form

Frans

French

Franse letterkunde

French Literature

Franse taal en cultuur

French Language and Culture

Fraude en plagiaat regeling studenten UvA

Regulations governing Fraud and Plagiarism for UvA Students

Friends of the University of Amsterdam

Friends of the University of Amsterdam

FS Inkoop

Facility Services Purchasing Department

functie job, position
functieniveau job level
functieprofiel job profile

functieschaal

salary scale

functietitel job title
Functietyperingen, benoemings- en bevorderingseisen wetenschappelijk personeel Framework for Requirements for Job Descriptions, Appointments and Promotions of UvA Academic Staff

functionaris gegevensbescherming

data protection official

functionele regie operational steering
functioneren (aan de UvA) working (at the University of Amsterdam)
functioneringsgesprek ---
functioneringstoelage performance-based allowance
fundamenteel onderzoek fundamental research

Future Planet Studies

Future Planet Studies
Fysica Physics
Fysische geografie Physical Geography

G. K. van Hogendorpcentrum

G. K. van Hogendorp Centre

Gaming

Gaming
gammafaculteit social sciences faculty
gammawetenschappen

social sciences

garantietoelage minimumloon minimum wage allowance

gastcollege

guest lecture

gastdocent

guest lecturer (short stay) / visiting lecturer (longer stay)

gasthoogleraar

visiting professor

gastonderzoeker

Guest / Visiting Researcher

Gebarentaalwetenschap

Sign Linguistics

gebied (wetenschaps-) field, subject area, academic discipline
gebiedsbestuur divisions and institutes, thematic programmes
gebonden keuzevak

restricted-choice elective

gebouwbeheerder

building manager

Gebouwen en Voorzieningen

Accommodation and Facilities

gebruikersgroep

user group

gediplomeerde graduate

Gedrag en gezondheid

Behaviour and Health

Gedrag en maatschappij

Behaviour and Society

Gedrag en samenleving

Behaviour and Society

gedragscode code of conduct
Gedragscode vreemde talen UvA 2000 Code of Conduct governing Foreign Languages at the University of Amsterdam 2000
gedragswetenschappen behavioural sciences

geesteswetenschappen

Humanities

gegrondheid

validity

gehonoreerd (prijswinnaar) selected (recipient of prize)

geldigheidsduur

validity period

geldstroom flow of funds
gelieerde instelling affiliated institution
gelieerden (personeel) affiliated (staff)
Gemeenschappelijk Ondernemingsraad Diensten (GOR)

Joint Works Council for the Shared Service Units (GOR)

gemeenschappelijke diensten

shared service units

gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden (GDE's)

shared service units (GDEs)

gemeenschappelijke regeling

joint regulations

Gemeenschappelijke vergadering (FGw)

Joint Meeting (FGw)

gemiddelde personele lasten (GPL)

average personnel costs

Gender, Sexuality and Society

Gender, Sexuality and Society

Geneeskunde

Medicine

General Biology

General Biology

General Linguistics

General Linguistics

Geo-ecological Dynamics

Geo-ecological Dynamics

Geografie, planologie en internationale ontwikkelingsstudies

Geography, Planning and International Development Studies
gepromoveerd (wetenschappelijk) onderzoeker postdoctoral researcher

Geschiedenis

History

Geschiedenis en staatsinrichting

History and Civics

Geschiedenis van de bouwkunst

History of Architecture

Geschiedenis van de hermetische filosofie en verwante stromingen

History of Hermetic Philosophy and Related Currents

Geschiedenis van de internationale betrekkingen

History of International Relations

Geschiedenis van het christendom

History of Christianity

Geschiedenis, archeologie en regiostudies

History, Archaeology and Area Studies

Geschillenadviescommissie studentenbezwaren Arbitration Committee for Student Objections

gesloten toetsvraag

closed test question

gesponsorde leerstoel

endowed chair

getuigschrift

degree certificate / university diploma

gewaarmerkte kopie certified copy (degree certificate)

gewicht (van toetsonderdelen in het eindcijfer)

weight, weighting

gewogen (studieresultaat)

weighted

gezamenlijk directeurenoverleg (GDO)

joint directors consultations (GDO)

gezamenlijk doctoraat

joint doctorate

gezamenlijke overlegvergadering (GOV)

Joint Consultative Meeting (GOV)

Gezamenlijke vergadering (GV)

Joint Meeting

Gezondheidsrecht

Public Health Law

Gezondheidszorgpsychologie

Healthcare Psychology

Godsdienst en levensbeschouwing

Religious Studies

gokkans (giscorrectie)

correction for guessing

Golden Age Studies

Golden Age Studies

Gouden Eeuw

Golden Age

Governance and Valuation

Governance and Valuation
graad (verlenen) degree (to award a)
graduate (student)

---

Graduate School

Graduate School

Graduate School of Business

Graduate School of Business

Graduate School of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education
Graduate School of Communication Graduate School of Communication

Graduate School of Economics

Graduate School of Economics

Graduate School of Humanities (GSH)

Graduate School of Humanities (GSH)

Graduate School of Informatics Graduate School of Informatics

Graduate School of Law

Graduate School of Law

Graduate School of Life and Earth Sciences Graduate School of Life and Earth Sciences

Graduate School of Pedagogical and Educational Sciences

Graduate School of Pedagogical and Educational Sciences

Graduate School of Professional Science Graduate School of Professional Science
Graduate School of Psychology Graduate School of Psychology

Graduate School of Sciences

Graduate School of Sciences

Graduate School of Social Sciences

Graduate School of Social Sciences

Graduate Studies Committee

Graduate Studies Committee

gratificaties arbeidsprestatie perfomance bonus

Gravitation Astroparticle Physics Amsterdam

Gravitation Astroparticle Physics Amsterdam

Green Life Sciences

Green Life Sciences

Grid Computing

Grid Computing

Griekse en Latijnse taal en cultuur

Greek and Latin Language and Culture (if Bachelor's or Master's programme)

Classics (if Teacher Training programme)

griffier van het College van Bestuur

Clerk to the Executive Board

groepsstructuur

group structure

grondslagen base figures

Grote Sta-penning

Distinguished Stapenning honorary medallion

gymnasium

'gymnasium'

Handleiding Inschrijving Registration Guidelines
handmatig voorschot manual advance

Handreiking archivering onderwijsadministraties

Archiving Guide for Programme Administrations

Handreiking Examencommissies UvA

Guide for UvA Examinations Boards

Handreiking voor het voeren van jaargesprekken Guide for Conducting Annual Consultations
Handreiking werving en selectie Recruitment and Selection Guide
harde knip (de)

the 'Bachelor-before-Master' rule, clean break between Bachelor's and Master's

education, clear separation

hardheidsclausule

hardship clause

havist student of senior general secondary education (HAVO)
havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs)

senior general secondary education (HAVO)

hbo-bacheloropleiding undergraduate degree programme with an applied emphasis
hbo-masteropleiding postgraduate degree programme with an applied emphasis

Hebreeuws

Hebrew

Hebreeuws, Aramees en Joodse studies

Hebrew, Aramaic and Jewish Studies

Hebreeuwse taal en cultuur

Hebrew Language and Culture
herexamen

resit

herinschrijver

student who re-enrols

herintreedster, herintredende vrouw returner, woman returner

herkansing (examen)

resit

Hermetische filosofie

Hermetic Philosophy
hernoembaar may be reappointed

Heroriëntatietraject

Reorientation Programme

herplaatsing re-employment

hersteltermijn

rectification term

hertentamen

retake, resit

Historische Nederlandse letterkunde

Historical Dutch Literature

History of Economic Theory and Methodology of Economics

History of Economic Theory and Methodology of Economics

hoger agrarisch onderwijs (hao)

higher education in agriculture (HAO)

hoger beroepsonderwijs (hbo)

higher education with an applied emphasis (HBO)

hoger economisch onderwijs (heo)

higher education in economics and management (HEO)

hoger onderwijs (ho)

higher education (HO)

Hoger Onderwijs en Onderzoekplan (HOOP) Higher Education and Research Plan (HOOP)
hoger technisch onderwijs (hto)

higher education in engineering and technology (HTO)

hogeschool university of applied sciences
Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)

Holocaust- en genocidestudies

Holocaust and Genocide Studies

honorair hoogleraar

Honorary Professor

honourscommissie

honours committee

honoursprogramma

Honours programme

honourstraject

Honours track

hoofd

director / head

hoofd Bedrijfsbureau

Director of Operational Management Office

hoofd bedrijfsvoering

head of operational management

hoofd Bureau Communicatie

Director of Communications Office

hoofd gebouwen en voorzieningen

Director of Buildings and Facilities

hoofd onderwijs

director of education

hoofd onderwijsbureau

director of the Education Office / Education Office director

hoofd onderwijsinstituut

 director of a College / director of a Graduate School
College director / Graduate School director

hoofdassistent

senior assistant

hoofddocent

---

hoofdoelstelling primary objective

hoofdonderzoeker

principal researcher

hoofdredacteur (web)

Chief Editor
hoofdvak major

hoogleraar (gewoon)

professor (full)

hoogleraar ad personam

professor ad personam, personal chair

hoorcollege lecture
Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) Hugo Sinzheimer Institute (HSI)

Huisartsen Oude Turfmarkt

General Practitioners Practice UvA

Huisartsgeneeskunde General Medical Practice
huishoudelijk reglement

standing regulations

Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies

Standing Regulations for Programme Committees

huisstijl (UvA) corporate identity
huisvesting (studenten) housing

HuisvestingsOntwikkeling (HO)

Real Estate Development (HO)

Huisvestingsplan (HVP)

Accommodations Plan

huiswerkopdracht

take-home assignment

huiswerkregeling

take-home assignment arrangement

Huizinga Instituut Huizinga Institute

Human Centered Multimedia

Human Centered Multimedia

Human Geography

Human Geography

Human Resource Management

Human Resource Management

human resources management (HRM)

human resources management (HRM)

huur-verhuurmodel

rental model

ICT Services (ICTS)

ICT Services (ICTS)

ICT-in-Onderwijs coördinator

Educational Technology coordinator

ICT-infrastructuurgroep (IIG)

ICT Infrastructure Group (IIG)

ICT&O Programmaraad

--

ICTO

ICT & Education

Identity and Integration

Identity and Integration

Illustere School (FGw) Illustere School (FGw)
imagologie imagology

Immunology

Immunology

in control verklaring / verantwoording

'in control' statement

in het bijzonder

specialising in

inaugurele rede inaugural lecture / address
incidentele betaling incidental payment

Industrial Organisation

Industrial Organisation

Informatica

Computing Science

informaticus computer scientist

Informatie Regie Secretariaat (IRS)

ICTS Services Policy Office

Informatie- en communicatie technologie (ICT) Information and Communication Technology (ICT)
informatiebeleid (algemeen) information policy
Informatiecentrum Geesteswetenschappen Faculty of Humanities Information Centre

Informatiekunde

Information Science

informatiemanager

ICT manager

Informatierecht

Information Law

Informatiesystemengroep (ISG)

Information Systems Group (ISG)

informatiewetenschappen

Informatics

Information Law

Information Law

Information Management

Information Management

Information Studies

Information Studies

informatisering information technology

Informatiseringscentrum (IC)

--

ingaande mobiliteit

inbound mobility

ingangseisen entry requirements
ingenieur (ing.)

'ingenieur' (ing.)

ingenieur (ir.)

'ingenieur' (ir.)

ingeschrevene registered / enrolled student
inhouding deduction

initiële opleiding

initial / undergraduate degree programme

inkomstenverhouding labour sequence number
inloopspreekuur

open office consultation hours; walk-in hours

Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

Innovation Exchange Amsterdam (IXA)

inrichting (van de universiteit / van een opleiding)

organisation
inroostering classroom timetabling
inschrijfformulier (opleiding) application form
inschrijfformulier (vak) registration form
inschrijfgeld application fee
inschrijven (universiteit, opleiding)

enrol (at a university / in a study programme)

inschrijving enrolment
Inschrijvingsbesluit Universiteit van Amsterdam Enrolment Provisions for the University of Amsterdam
inschrijvingsduur maximum period of enrolment

inschrijvingsvereisten (SIS)

enrolment requirements

instelling institution

instellingsaudit

institutional audit

instellingsbestuur

institutional management

instellingscollegegeldtarief institutional tuition fee rate
Instellingsplan Strategic Plan

Instellingsplan 2011-2014: Oog voor talent

Strategic Plan 2011-2014: An Eye for Talent

instellingstarief institutional fee

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Institutional Quality Assurance Audit

instemmingsrecht

right of consent

Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)

Institute of Physics (IoP)

Institute of Physics (IoP)

instituut institute
Instituut Taalonderzoek en Taalonderwijs aan Anderstaligen (ITTA)

Amsterdam Institute for Language Research and Teaching (ITTA)

Instituut voor Bedrijfs- en Industriële Statistiek (IBIS UvA)

Insitute for Business and Industrial Statistics of the UvA (IBIS UvA)
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
Instituut voor Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Institute for Geography, Urban and Regional Planning and International Development Studies
Instituut voor Informatica (IvI) Informatics Institute (IvI)
Instituut voor Informatierecht (IViR) Institute for Information Law (IViR)
Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) Institute for Interdisciplinary Studies (IIS)
Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) Institute for Migration and Ethnic Studies (IMES)
Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling Institute for Multicultural Development

Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT)

Institute for Dutch Language Education (INTT)

Instituut voor Theoretische Fysica (ITFA) Institute for Theoretical Physics (ITFA)
instromende studenten incoming students

instroom

student intake

instroombeleid intake policy
instroomeisen admission criteria / requirements

instroommoment

entry date

intake-gesprek intake (interview)

integrale kostprijs (full cost model)

full cost model

Integrative Plant Sciences

Integrative Plant Sciences

Intelligent Systems

Intelligent Systems
intensieve begeleiding intensive coaching

interdisciplinair

interdisciplinary

interdisciplinaire master interdisciplinary Master's (programme)
interfacultair interfaculty
Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO) Interfaculty Teacher Training Programmes (ILO)
intern accountant internal accountant
Internal Auditing (opleiding) Internal Auditing

Internationaal en Europees belastingrecht

International and European Tax Law

Internationaal en Europees publiekrecht

Public International Law and European Law

International and European Law

International and European Law

International Criminal Law

International Criminal Law

International Development Studies

International Development Studies

International Economics

International Economics

International Finance

International Finance

International Financial Economics

International Financial Economics
International Management and Sustainability (opleiding) International Management and Sustainability

International Performance Research

International Performance Research

International Relations

International Relations
International School for Humanities and Social Sciences (ISHSS) ---

International Trade and Investment Law

International Trade and Investment Law

Internationale betrekkingen

International Relations
internationale master

international Master's (programme), Master's programme taught in English

internationale samenwerking international cooperation

Internationale Studenten Barometer (ISB)

International Student Barometer (ISB)

internationalisering internationalisation
internationaliseringsbeleid internationalisation policy

intervisie

peer feedback

intreeweek

Introduction Week

introductiedagen

orientation programme

introductieprogramma

orientation programme

invullen complete / fill in

inzage (ter)

available for inspection

inzagemoment

feedback session, inspection session

inzagerecht

right to feedback, right to inspection

inzetbaarheid deployability

inzetten

deploy

Islam in de moderne wereld

Islam in the Modern World
IT Auditing (opleiding) IT Auditing

Italiaans

Italian

Italiaanse letterkunde

Italian Literature

Italiaanse taal en cultuur

Italian Language and Culture

iudicia

degree classifications

ius promovendi

ius promovendi

jaarcoördinator

year coordinator

Jaarfondscampagne (Amsterdams Universiteitsfonds)

Annual Fundraising Campaign (Amsterdam University Fund)
jaargesprek

annual consultation

jaargroepenbeleid class policy

jaaropgaaf

Annual Salary Statement

jaarplan

annual plan

jaarplan onderwijs

annual teaching plan

jaarprogramma

annual plan

jaarrekening

Annual Statement of Accounts

jaarverslag

Annual Report

Jeugd en media

Youth and Media
jeugdsalaris youth salary

Jewish Cultures

Jewish Cultures
joint degree joint degree

Journalistiek

Journalism

Journalistiek en communicatiewetenschap

Journalism and Communication Science

Journalistiek en media

Journalism and Media

judicium

annotation

judicium abeundi

unsuitability

junior docent-onderzoeker (judooz)

junior lecturer-researcher

junior onderzoeker

junior researcher

Juridische Bibliotheek

Law Library
Juridische Zaken (JZ) Legal Affairs (JZ)
jurist legal adviser
Kader Benoemings- en Bevorderingseisen van Wetenschappelijk Personeel Framework for Requirements for Appointments and Promotions of UvA Academic Staff

Kader Interne Kwaliteitszorg

Internal Quality Assurance Framework

Kader Kwaliteitszorg

Quality Assurance Framework

Kader Toetsbeleid

Assessment Policy Framework

Kader voor sociaal beleid bij reorganisaties aan de UvA Framework for Social Policy within Reorganisations at the UvA

kaderbrief

framework letter

Kadernotitie ziekteverzuimbeleid Framework for Sickness Absence Policy
kaderprogramma (EU) framework programme
kandidatuur candidature
kantine

cafeteria

kasstroom

cash flow

Kengetallen Universitair Onderwijs (KUO) University Education Indicators
kennis, inzicht en vaardigheden

knowledge, understanding and skills

kennisbenutting

knowledge exploitation; knowledge utilisation

kennisclip

microlecture

kennisdeling

knowledge sharing

kennisgebied area of expertise

kennisinstelling

knowledge institution

KennisKring Amsterdam Knowledge Network Amsterdam
kennismigrant highly skilled migrant
kennisoverdracht knowledge transfer
kennistransfer knowledge / technology transfer
kennisvalorisatie knowledge valorisation

kennisveiligheid

knowledge security

kerngegevens

key facts

kerntaak core responsibility
kerstreces Christmas recess
Keuzegids Hoger Onderwijs

Options Guide for Higher Education (Keuzegids Hoger Onderwijs)

keuzemodel arbeidsvoorwaarden individual terms of employment scheme
keuzeonderdeel elective course
keuzeprogramma elective programme

keuzevak

elective

Kiesreglement Elections Regulations
kinderopvangregeling childcare scheme
klaagschrift notice of complaint
klacht (indienen) complaint (to lodge a)

klachtencommissie

Complaints Committee

klachtencoördinator

complaints coordinator

klachtenloket

complaints desk

Klachtenregeling Complaints Regulations
Klachtenregeling personeel UvA Regulations for UvA Employee Complaints
Klachtenregeling sollicitanten Universiteit van Amsterdam Regulations for Job Applicant Complaints at the University of Amsterdam

Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit

Academic Integrity Complaints Regulations

kleine dynamisering small-scale stimulation

Klinische forensische psychologie

Clinical Forensic Psychology

Klinische neuropsychology

Clinical Neuropsychology

Klinische ontwikkelingspsychologie

Clinical Development Psychology

Klinische psychologie

Clinical Psychology
Klokkenluidersregeling Universiteit en Hogeschool van Amsterdam UvA / HvA Whistleblower Scheme
Kohnstamm Instituut (voor onderzoek van opvoeding en onderwijs) Kohnstamm Institute
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW)

Korteweg-De Vries Instituut voor Wiskunde (KdVI)

Korteweg-De Vries Institute for Mathematics (KdVI)

korting credit, deduction
Kostenvergoeding Expenses Compensation Scheme
kritische prestatie-indicator(en) (kpi, kpi's) key performance indicator(s) (KPI, KPI's)

Kunst- en cultuurwetenschappen

Arts and Culture

Kunst-, religie- en cultuurwetenschappen

Art, Religion and Cultural Science

Kunstgeschiedenis

Art History

Kunstgeschiedenis en culturele en kunstzinnige vorming / Kunst algemeen

Art History and Cultural and Artistic Education

Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen

History of Medieval Art

Kunstgeschiedenis van de nieuwere tijd

History of Renaissance and Early Modern Art

Kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd

Art of the Modern Period

Kunstmatige intelligentie

Artificial Intelligence

Kunstwetenschappen

Art Studies
kwalificerende minor qualifying minor
kwaliteitsbeoordeling quality assessment

kwaliteitsgelden

Quality Agreement funds

kwaliteitstoets quality review
kwaliteitszorg (intern / extern) quality assurance (internal / external)

Kwantitatieve economie

Quantitative Economics
kwartiermaker person designated to pave the way / lay the groundwork for the launch of a new body or institute
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) Dutch Network of Women Professors (LNVH)
landelijke fixus national quota (policy)

Landscape and Heritage

Landscape and Heritage

langstudeerder

student who studies for longer than the set period

langstudeermaatregel

measure against the extended duration of study

Laser Sciences and Biomolecular Phototonics

Laser Sciences and Biomolecular Photonics

Latijns Amerika studies

Latin American Studies

Latijnse taal en cultuur

Latin Language and Culture (if Bachelor's or Master's programme)

Classics (if Teacher Training programme)

Latijnse taal- en letterkunde

Latin Literature and Linguistics

Learning Systems

Learning Systems

lector

professor at a university of applied sciences

leerdoel

learning outcomes, learning objectives, course aims

leerlijn

learning trajectory, learning path

leermiddelen teaching material
leeromgeving learning environment

leeropbrengst

learning outcome

leeropdracht

research remit

leerplan curriculum
leerresultaat academic achievement
leerstoel

chair

leerstoel (bezetten van)

to hold a chair (e.g. in philosophy)

leerstoelgroep

chair group

leertraject learning pathway

leeruitkomst

learning outcome

legaat (alumnirelaties)

legacy

legitimatiebewijs (algemeen) proof of identity
legitimatiebewijs (UvA student) student ID card
Leibniz Center for Law

Leibniz Center for Law

leidinggevende supervisor
leraar-in-opleiding student / trainee teacher
lerarenbevoegdheid teaching qualification
lerarenopleiding (aan de UvA) teacher-training programme (for secondary education)
lesbevoegdheid teaching qualifications, teaching credentials
leslokaal classroom

lesstof

course material

letteren (de kleine)

small-scale language and culture study programmes

Letterkunde

Literary Studies

levenslang leren lifelong learning
Levensloopregeling Life-course Savings Scheme

levenswetenschappen

Life Sciences

leverancier

supplier

lezing lecture

Liberal Arts and Sciences

Liberal Arts and Sciences

lid (commissie) member (committee)

Life Sciences

Life Sciences

lijfrenteschenking

charitable gift annuity

Limnology and Oceanography

Limnology and Oceanography

Linguistics

Linguistics

Linguistics of European Languages

Linguistics of European Languages

Literary Studies

Literary Studies

Literature and Culture

Literature and Culture

Literatuur- en taalwetenschap

Literary Sudies and Linguistics

Literatuurwetenschap

Literary Studies

Logic

Logic

Logic and Language

Logic and Language

Logica en cognitiewetenschap

Logic and Cognitive Science
Lokaal Overleg ---
loonheffing payroll tax
Loopbaan Advies Centrum (LAC) Student Careers Centre (SCC)

loopbaanadviseur

careers adviser

loopbaanbegeleiding

career counselling

loopbaanbeleid career development policy
Loopbaanbeleid / Levensfasegericht personeelsbeleid Career Development Policy / Age-related Human Resources Policy

loopbaanontwikkeling

career advancement

loopbaanorientatie career orientation

Loopbaanprogramma

Career Orientation Programme

LOR

letter of representation

lustrum

lustrum (five-yearly anniversary)

maatschappelijk verlof community leave
maatschappelijke verantwoordelijkheid social responsibility

Maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Social Studies

maatwerker

maatwerker

maatwerktraject tailor-made programme

macrodoelmatigheidstoets

macro-efficiency check

Macroeconomics

Macroeconomics
magazijn (bibliotheek) stacks
magna cum laude

magna cum laude, with great distinction

magna cum laude

magna cum laude

major

major

major-minor combinatie

major / minor combination

Management en organisatie

Management and Organisation

managementassistent

management assistant

marap

management report with dashboards

Marketing

Marketing
Marketing en Communicatie Marketing and Communications

marketing en studievoorlichting

marketing and study programme information

Marktontwikkeling Market Development
master Master's degree / degree programme
Master of International Finance (MIF) Master of International Finance (MIF)
Master of Philosophy in Economics

---

Masterexamen

Master's final examination

masterfase Master's phase

masteronderwijs

Master's programmes

masteropleiding

Master's programme

masterproef

Master's project

masterprogramma Master's programme
masterstudent Master's student

matchingsgesprek

matching interview

matchingsoverleg

matching consultation

materiële voorzieningen

facilities

Mathematical Econometrics

Mathematical Econometrics

Mathematical Physics

Mathematical Physics

Mathematics

Mathematics

Mathematics and Science Education

Mathematics and Science Education
Matra Training for European Cooperation (MTEC) Matra Training for European Cooperation (MTEC)

mecenas (alumnirelaties)

patron

medestudent fellow student
medewerker employee, staff member

medewerker Onderwijsontwikkeling (FMG)

programme development officer (FMG)

medewerkerskaart

Staff ID Card

Medewerkersmonitor Employee Monitor
medewerkersomgeving staff portal
medezeggenschap

participation in decision-making

medezeggenschapsorgaan

representative advisory body

Medezeggenschapsregeling

Regulations for participation in decision-making

Medezeggenschapsregeling Studenten Regulations for Student Participation in Decision-making
Media & Communicatie Instituut (M&CI) Media & Communication Institute (M&CI)

Media en cultuur

Media and Culture
Media entertainment en populaire cultuur ---

Media Studies

Media Studies

Mediastudies

Media Studies
Mediatheek Media Library
Medical Anthropology (opleiding)

Medical Anthropology

Medical Biochemistry

Medical Biochemistry

Medical Biology

Medical Biology

Medical Informatics

Medical Informatics
Medische (her)keuring (regeling) Medical Examinations

Medische anthropologie en sociologie

Medical Anthropology and Sociology

Medische informatiekunde

Medical Informatics

Medische psychologie

Medical Psychology

Mediterranean Archaeology

Mediterranean Archaeology

meelopen

shadowing / shadowing opportunity

Meerjaren-Huisvestigingsplan (MVP)

Long-Term Accommodations Plan (MVP)

meerjarenafspraak

long-term agreement

meerjarenbegroting long-term budget
meerjarige afspraak long-term agreement
meester in de rechten Master of Laws

mensa

student restaurant(s)

mentor

mentor

mentoraat

mentoring

Menukaart arbeidsvoorwaarden Terms of Employment Menu
Menukaart regeling Terms of Employment Menu

Metafysica 

Metaphysics

Metajuridica

Meta Law

Metropolitan Studies

Metropolitan Studies

Microeconomics

Microeconomics

Middeleeuwse geschiedenis

Medieval History

middelenafweging

resource trade-off

Midden-Oosten studies

Middle Eastern Studies

Migratie en etniciteit

Migration and Ethnic Studies

Migration and Ethnic Studies

Migration and Ethnic Studies

mijn studiegegevens (SIS)

my study details (SIS)

mijn studieresultaten (SIS)

my study results (SIS)

MijnUvA

My UvA

milieukunde

environmental sciences

milieuzorg environmental concerns

Militair recht

Military Law
Militaire dienst Military Service

Militaire geschiedenis

Military History (Strategic Studies)

miljoenennota

(national) Budget Memorandum

minor

minor

minor Educatie Education minor

model

model

modelantwoord

model answer

Moderne Europese geschiedenis

Modern European History

Moderne Europese letterkunde

Modern European Literature

Moderne Nederlandse letterkunde

Modern Dutch Literature
modulair onderwijs modular curriculum
module

module, course

Molecular Design, Synthesis and Catalysis

Molecular Design, Synthesis and Catalysis

Molecular Simulation and Photonics

Molecular Simulation and Photonics

Mondzorgkunde

Oral Hygiene

Mozaïeksubsidie (NWO)

Mosaic grant

Museumconservator

Museum Curator

Museumstudies

Museum Studies

Musicologie

Musicology

Muziekwetenschap

Musicology

nabespreking

post-exam discussion; debriefing session

nabespreking (tentamen/examen)

post-exam discussion

nabestaandenpensioen

Surviving Dependant's Pension
nabetaling subsequent payment

nakijken (examen)

to mark

nakijktermijn

marking period

naplaatsingsdag

late registration day

nascholing refresher course

Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef)

Dutch National Institute for Subatomic Physics (Nikhef)

Nationale Studentenenquête (NSE)

(Dutch) National Student Survey (NSE)

Natural Language Processing and Learning

Natural Language Processing and Learning

Natuur- en sterrenkunde

Physics and Astronomy

Natuurkunde

Physics
natuurwetenschappen natural sciences

Nederlands

Dutch

Nederlands als tweede taal (NT2)

Dutch as a Second Language

Nederlands belastingrecht

Dutch Tax Law
Nederlands Instituut in Athene (NIA) Netherlands Institute in Athens (NIA)
Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP) Netherlands Institute in Saint Petersburg (NIP)
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders (NVAO)
Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

The Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice

Nederlandse geschiedenis

Dutch History

Nederlandse letterkunde

Dutch Literature
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Dutch Research Council (NWO)

 

Nederlandse recht ---
Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) Netherlands School for Educational Management (NSO)

Nederlandse taal en cultuur

Dutch Language and Culture

Nederlandse taalkunde

Dutch Linguistics
Nederlandstalig onderwijs study programmes taught in Dutch

Neerlandistiek

Dutch Studies

Netherlands China Law Centre

Netherlands China Law Centre

netto uit te betalen net amount payable
nettoberekening net calculation

netwerk Women in the Faculty of Science (WIF)

'Women in the Faculty of Science' (WIF) network

Networking

Networking

Neurobiology

Neurobiology

Neuroscience

Neuroscience
nevenwerk ancillary activities

New Media and Digital Culture

New Media and Digital Culture

niet van toepassing (n.v.t.)

not applicable (n.a.)

niet-bekostigde (master)

non-government-funded (Master's) programme or course

niet-gerechtigde (verlening van een titel) unlawful (conferral of a title)

niet-initiële (programma)

non-subsidised (programme)
niet-wetenschappelijk (personeel) non-academic (staff)

Nieuwe geschiedenis

Early Modern History

Nieuwe Ideeën Prijsvraag

New Ideas Competition

Nieuwgriekse taal en cultuur

Modern Greek Language and Culture

Nieuwgriekse taal- en letterkunde en Byzantinologie

Modern Greek Linguistics and Literature and Byzantine Studies

Nieuwste geschiedenis

Modern and Contemporary History

nominaal

nominal

nominaal studeren

to study within the official time period with no delays

non-degree programme non-degree programme
noodfonds emergency fund

Noord-Europese talen

Northern European Languages

Nota Begeleiding van studenten met een functiebeperking Universiteit en Hogeschool van Amsterdam UvA / HvA Policy Document on Supervision for Students with Disabilities
nota beoordelingsbeleid assessment policy document

Nota veiligheidsbeleid

Safety Policy Memorandum

Notarieel recht

Notarial Law

notitie

memorandum

Notitie Reservebeleid

Reserve Policy Memorandum

notuleren to take notes
numerus fixus enrolment restriction / quota

O&O-dienstengroep (ODG)

O&O Service Group (ODG)

Occupational Health

Occupational Health

Octrooifonds

Patent Fund

oefentoets

  • mock exam (Faculty of Humanities) 
  • practice exam (Faculty of Law)
  • practice test (Student Services)

 

office manager

Office Manager
om gewichtige redenen on serious grounds

ombudsfunctionaris

ombudsperson

Omgevingsrecht

Environmental Law
omzet revenue
onbezoldigd gewoon hoogleraar non-salaried (full) professor

Oncology

Oncology

onderbenutting

underutilisation

onderbrengen

to organise in / place under / assign to

onderdeel van onderwijseenheid (SIS)

education unit part

ondermandaat

sub-mandate

Ondernemersdag

Entrepreneurs Day

ondernemingsfinanciering corporate finance
Ondernemingsraad (OR) Works Council (OR)

ondersteunend- en beheerspersoneel (obp)

support and management staff (OBP)
ondersteunende diensten support services
onderwijs

education / teaching / (study) programmes / curriculum

Onderwijs- en examenregeling (OER) Teaching and Examination Regulations
onderwijsaanbod study programmes / courses offered

onderwijsadministratie

Faculty / Institute / School / Programme Administration

Onderwijsadministratie en -ondersteuning

Education Service Centre

onderwijsambities

educational objectives

Onderwijsbalie

Education Desk

Onderwijsbalie en -secretariaat

Student Desk

onderwijsbeleid

education policy

onderwijsbeleidsplan

education policy plan

onderwijsbevoegdheid

teaching qualification / credentials

onderwijsbijdrage course fees

onderwijsbudget

funding to deliver degree programmes

onderwijscluster

programme cluster

onderwijscommissie

Teaching Committee

onderwijscoördinator

programme coordinator

onderwijsdirecteur

College / Graduate School director 

onderwijsdirecties

directors of the Colleges and Graduate Schools

onderwijseenheid

course unit, unit of study (OER), module

onderwijseenheid (SIS)

education unit

onderwijsevaluatie teaching evaluation

onderwijsinstituut

College / Graduate School

Onderwijsinstituut Economie en Bedrijfskunde Economics and Business Educational Institute

onderwijsjaarverslag

annual report on education

Onderwijskunde

Educational Sciences

onderwijskwaliteitsplan

educational quality policy

onderwijslast teaching load
onderwijslokaal lecture room / hall
onderwijsmodule teaching module
onderwijsniveau level of education
onderwijsonderdeel course component

onderwijsonderdeel (AMC)

course

onderwijsontwikkeling (competentie) developing courses
onderwijsorganisatie

programme organisation

onderwijsprocessen

teaching processes

onderwijsprogramma study programme, curriculum, teaching programme

onderwijsregelgeving

teaching regulations

onderwijsregeling

teaching-related regulations

onderwijsrendement

study success (rates)

onderwijsruimte lecture room

Onderwijssecretariaat

Faculty / Institute / Programme / School Secretariat
onderwijssector sector of education

onderwijsservicecentrum

teaching service centre

onderwijssysteem education system
onderwijsuitvoering (competentie) teaching
onderwijsvernieuwing

educational reform

onderwijsverplichting academic requirements

onderwijsvisie

vision on teaching and learning

onderwijsvorm

teaching method; mode of study (i.e. full-time, part-time)

onderwijswetenschappen

Education Sciences

onderwijzend personeel teaching staff
onderzoek research

Onderzoek Commissie Financiën en Huisvesting

Finance and Accommodations Research Committee

onderzoek en onderwijs research and teaching

onderzoeker

researcher, post-doctoral researcher

Onderzoeksafdeling

Research Department

onderzoeksassistent

Research Assistant
onderzoeksbelang research interest
onderzoeksbeleid research policy
onderzoeksbeoordelaar research reviewer
onderzoeksbevoegdheid research qualification
onderzoekscapaciteit research capacity
onderzoekscentrum research centre
onderzoekscommissie research committee

onderzoekscoördinator

research coordinator

onderzoeksdirecteur

research director

onderzoeksdoel purpose of the research
onderzoeksdoeleinden research aims
onderzoeksfase research phase
onderzoeksgebied research area
onderzoeksgegeven research data
onderzoeksgroep

research group

onderzoeksinspanning research effort
onderzoeksinstelling

research institution

Onderzoeksinstituten AMC-UvA Research Institutes AMC-UvA
onderzoeksinstituut research institute
Onderzoeksinstituut ACTA Academic Centre for Dentistry in Amsterdam (ACTA)

Onderzoeksinstituut Amsterdam Business School (ABS-RI)

Amsterdam Business School Research Institute (ABS-RI)

Onderzoeksinstituut Amsterdam School of Economics (ASE-RI) Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
Onderzoeksinstituut Psychologie Psychology Research Institute
Onderzoeksinstituut RESAM Research Institute in Economics and Econometrics (RESAM)
onderzoeksinstrument research tool
onderzoekskosten research expenses / costs
onderzoekslaboratorium research lab

onderzoeksleider

research leader

onderzoeksmaster

Research Master's (programme)

onderzoeksmedewerker

research staff member

onderzoeksmethode research method

onderzoeksmiddelen

research resources

onderzoeksobject subject of the research
onderzoeksondersteunende staf research support staff
onderzoeksopdracht research assignment
onderzoeksopleiding research training
onderzoeksopzet research plan / design
onderzoeksplan research plan
onderzoeksprogramma research programme
onderzoeksresultaat research result

onderzoeksschool

research school
onderzoeksspeerpunt research focal area

onderzoeksstaf

research staff

onderzoekssubsidie

research grant

onderzoeksterrein research area
onderzoekstraditie research tradition
onderzoeksuitkomst research results
onderzoeksveld research area

onderzoeksverblijf

research residency

onderzoeksverslag research report
Onderzoeksvisie Research Perspective of the University of Amsterdam
onderzoeksvoorstel research proposal
onderzoeksvraag research question
onderzoekswerk research work
onderzoekszaal research room
onderzoekszwaartepunt research priority area
ongedeeld vwo unified pre-university education

ongedeelde opleiding

unified degree programme

ongewenst gedrag

undesirable behaviour

onkosten expenses
onkostenvergoeding reimbursement of expenses
onregelmatige dienst

irregular working hours

ontheffing exemption

ontvankelijkheid

admissibility

Ontwikkelingspathologie

Developmental Psychopathology

Ontwikkelingspsychologie

Developmental Psychology
ontwikkelingsstudies development studies
onvoldoende (cijfer) a fail

oordeel (aanvankelijk)

initial judgement

oordeel (definitieve)

final judgement

Oost-Europese geschiedenis en Oost-Europakunde

Eastern European History and Eastern European Studies

Oost-Europese studies

Eastern European Studies
opdracht (studie) assignment
opdracht tot waarneming written substitution order
open inschrijving open enrolment

open stadscampus

open city campus

open toetsvraag

open test question

Open Universiteit (OU) Open University (OU)

Open UvA-Colleges

Open UvA Courses

openbaar onderwijs public education
openbaarheid van examens public nature of examinations
openbare instelling public institution
openingstijden opening hours

operatie brede labels

broad labels operation

Operationele Research en Management

Operational Research and Management

Operations Research

Operations Research

opfriscursus refresher course

opfrisverlof

refresher training leave
opkomst (college) attendance (lecture)

oplegger

introduction

opleiding

degree programme

opleidingenaanbod range of courses on offer
Opleidingenzoeker Study Programme Finder

opleidingscapaciteit

maximum number of student places

Opleidingscommissie (OC)

Programme Committee

opleidingscoördinator

programme coordinator

opleidingsdirecteur

programme director

opleidingsprogramma training programme

opleidingsronde

programme information session

opleidingsstatuut programme charter

opleidingstype

type of programme

oppakken

to act on

Opvoedingsondersteuning

Studies of Child Rearing and Family Support
oratie inaugural lecture

organisatieontwikkeling

organisational development

Organisation Economics

Organisation Economics

Organisationele en corporate communicatie

---

organogram organisational chart
orientatiejaar orientation year
Orientatiejaar UvA-HvA UvA-HvA Orientation Year
orientatieprogramma orientation programme

Orthopedagogiek

Child and Youth Care Sciences

Oude geschiedenis

Ancient History
ouderejaars student senior student
Ouderschapsverlof Parental Leave

Oudheidstudies

Classics and Ancient Civilisations

output studiejaar

degrees awarded per year

OV-studentenkaart student public transport pass
overeenkomst agreement
overgangsregeling transitional arrangement
overige lasten miscellaneous expenses

overlegstructuur

consultative structure

overlegvergadering

consultative meeting

Overlegvergadering FSR

Consultative meeting Faculty Student Council

Overlegvergadering OR

Consultative meeting Faculty Works Council

overmacht force majeur
overtolligheid redundancy
OWI-student

OWI student

P&O Advies

P&O Advice

P&O-adviseur

personnel adviser

Particle and Astroparticle Physics

Particle and Astroparticle Physics
Paul Scholten Centrum voor metajuridisch onderzoek (PSC) Paul Scholten Centre for Legal Research
PDCA-cyclus (kwaliteitszorg) PDCA (Plan-Do-Check-Act) cycle (quality assurance)

PDCA-schema

PDCA cycle

Pedagogiek en onderwijskunde

---

Pedagogiek, onderwijskunde en lerarenopleiding (POWL)

Child Development and Education (POWL)

pedagogische academie basisonderwijs (pabo) teacher-training college for primary education (PABO)

Pedagogische wetenschappen

Pedagogical Sciences

pedel

Beadle (University Master of Ceremonies)

peercoachproject

 Peer Coach Project

penningmeester

treasurer

pensioen pension
penvoerder lead organisation / institution
penvoerende faculteit faculty that acts as the lead organisation, coordinating faculty

periodiek bestuurlijk overleg (PBO)

periodic executive consultations (PBO)

periodiek overleg (PO)

periodic consultations

permanente educatie (PE)

continuing professional education (CPE)

personeel personnel, staff

Personeel & Organisatie (P&O)

Personnel & Organisation (P&O)

personeel-in-dienst (PID)

UvA-employed personnel

personeel-niet-in-dienst (PNID)

personnel not employed by the UvA

Personeels- en Salarisadministratie (PSA)

Personnel and Salary Administration (PSA)

Personeelsadministratie

Personnel Administration

personeelsadviseur

personnel adviser

personeelsbeleid

personnel / staffing policy

personeelsbestand

workforce

personeelsfunctionaris personnel officer

personeelsinformatiesysteem

Personnel Information System
personeelsnummer personnel number
persoonsgebonden subsidies personal grants
persoonsgegevens personal data

Persuasieve communicatie

Persuasive Communication

Persuasive Communication

Persuasive Communication

persvoorlichter

press officer

Persvoorlichting Press Office
PhD-opleiding doctoral programme

Philosophical Tradition in Context

Philosophical Tradition in Context

Philosophy

Philosophy

Philosophy and Public Affairs

Philosophy and Public Affairs
Philosophy in Economics ---

Physics

Physics

Physics of Life and Health

Physics of Life and Health

Pierson Révész Bibliotheek

Pierson Révész Library

plaatsingsbewijs placement certificate
plaatsingsdossier placement file
plaatsvervangend deputy

plan (SIS)

academic plan

plan van aanpak

action plan

plandocument

planning document

planning commissie

planning committee

Planning en Control

Planning and Control

Planologie

Urban and Regional Planning
planperiode planning period

planperiode

planning period

Platform duurzaamheid

Sustainability Platform

plichtsverzuim neglect of duty

Political Communication

Political Communication

Political Geographies

Political Geographies

Politicologie

Political Science

Politieke en sociale filosofie

Social and Political Philosophy

Politieke theorie en politiek gedrag

Political Theory and Political Behaviour
populariserend mainstream
portier

porter, receptionist (front desk)

positionering

positioning

post-master post-Master's degree programme
Post-Master Accountancy (opleiding) Post-Master Accountancy
postacademisch postgraduate
postacademisch onderwijs

postgraduate continuing education

postcode

postcode

postdoc

postdoc, postdoctoral researcher

postdoctoraal programma

advanced diploma programme, post-experience programme

postdoctoraal-onderzoeker

postgraduate researcher

postdoctoraal-opleiding

post-'doctoraal' programme

postgraduate (student)

postgraduate (student)

postinitiële masteropleiding

---

postinitieel postgraduate, advanced

postinitiële opleiding

postgraduate programme

practicum

practical training; practical

practicumruimte training area
practicumzaal training room
pre-master

pre-Master's programme

Pre-Seed fonds

Pre-seed Fund

Preservation and Presentation of the Moving Image

Preservation and Presentation of the Moving Image
prestatiebekostiging performance premium(s)
prestatiebeurs performance-related grant
Prestatiebeursfonds Performance-linked Student Grant Fund
prestatieindicator(en) (kpi, kpi's) key performance indicator(s) (KPI, KPI's)

Privaatrecht

Private Law

Privaatrecht A

Private Law

Privaatrecht B

Private Law B

Privaatrechtelijk rechtspraktijk

Private Law Legal Practice

Procedure behandeling bezwaarschriften personeel Staff Objection Procedure
Procedure werving en selectie van personeel aan de Universiteit van Amsterdam University of Amsterdam Staff Recruitment and Selection Procedures
Procedurele Regeling Gezamenlijk Doctoraat UvA Procedural Regulations for Joint Doctorates at the UvA
proefschrift

PhD / doctoral thesis

proefstudeerweek

'taster days'

proefstuderen

to take part in one-day introductory programme to a prospective study programme / taster session(s)

proeftoets

pilot test

Prof.

Prof.

Prof. dr.

Professor / Prof.

Professional-in-residence Professional-in-residence
professionele master

---

profielschets basic profile

profielthema

profile theme

profilering profiling, the way the University presents itself to the outside world
Profileringsfonds

Profiling Fund

programma (opleiding / inhoud) (study) programme, curriculum

programma Diversiteit en Studiesucces

Diversity and Study Success programme

programma-aanbod programmes offered
programmadoelstellingen programme objectives

programmagroep

programme group

programmaleider

programme director

Programmamanager (Her)huisvesting

Programme Manager Humanities Campus

programmamanager ICTO

ICTO programme manager

projectassistent

project assistant

projectcoördinator

project coordinator

projectdirecteur Services UvA-HvA

Project Director Services UvA-HvA

projectleider

project leader

projectmanager

project manager

promotie conferral of a doctorate, (the process of) obtaining a doctorate
promotiebursaal trainee research assistant
promotieonderzoek doctoral research

promotieopleiding

doctoral programme

promotieplaats doctoral position
promotieplechtigheid

doctoral thesis defence ceremony; defence of a doctoral thesis

Promotiereglement Doctorate Regulations
promotiestudent

doctoral / PhD student


promotietraject doctoral programme

promotor (van promovendus)

(principal) supervisor (of a doctoral / PhD student)

Promovendi Netwerk Nederland PhD Network of the Netherlands
promovendus

PhD / doctoral researcher / candidate

promoveren to pursue / obtain a doctorate

Proof of Concept fonds

Proof of Concept Fund

propedeuse

propaedeutic year; first year of a degree programme

propedeuse (diploma)

first-year diploma

propedeuse Gedrag en samenleving

Behaviour and Society, propaedeutic year
propedeuse-examen

propaedeutic exam

propedeuseopleiding

propaedeutic course / year

propedeuseprogramma

propaedeutic programme

propedeusestudent

first-year student

propedeusevak

propaedeutic course

propedeuseverklaring

propaedeutic transcript

Psychobiologie

Psychobiology

Psycholinguïstiek en taalpathologie

Psycholinguistics and Language Pathology

Psychologie

Psychology

Psychologie van arbeid en gezondheid

Psychology of Labour and Health

Psychologische methodenleer

Psychological Methods

Psychology

Psychology

Psychonomie

Psychonomics

Public Economics

Public Economics

Public International Law

Public International Law

Publiekrecht

Public Law

publieksbegeleider

visitor assistant

Publieksgeschiedenis

Public History

Raad van de GSH

Graduate School of Humanities Council

Raad van het CoH

College of Humanities Council

Raad van Toezicht Supervisory Board

Raadsman wetenschappelijke integriteit

--

raamplan

general plan

randvoorwaarde

precondition

rapportcijfer

report mark

reader (studiemateriaal) reader

Real Estate Finance

Real Estate Finance

Rechtsgeleerdheid

Law
Rechtspositiereglement Universiteit van Amsterdam (RUVA) Regulations on Legal Status at the University of Amsterdam (RUVA)
Rechtspositiereglement wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (RWOO) University Education and Research Legal Status Regulations (RWOO)

rector magnificus

Rector Magnificus

redacteur

editor

Redacteur / Editor

Editing and Publishing

Redactie & Content

Editorial Desk

referaat

talk

reflectie

reflection

regeling regulations / rules (for / concerning)
Regeling Aanvullende bepalingen voor de assistent in opleiding Regulations concerning Additional Provisions for Trainee Research Assistants at the UvA
Regeling Aflopende toelag Regulations on Decreasing Allowances at the University of Amsterdam

Regeling bedrijfshulpverlening

Company Emergency Response Regulations

Regeling Benoemingseisen Regulations governing Requirements for Appointments at the University of Amsterdam
Regeling Beoordeling functievervulling tijdens proeftijd Regulations on Performance Assessment during Probationary Periods at the UvA

Regeling Bescherming wetenschappelijke integriteit UvA

Regulations for the Protection of Academic Integrity at the University of Amsterdam

Regeling Bestuursbeurzen UvA

Regulations on Administrative Body Membership Grants at the University of Amsterdam
Regeling Bijzondere toelagen Regulations on Special Bonuses at the University of Amsterdam
Regeling Buitengewoon verlof 2007 2007 Regulations on Special Leave at the University of Amsterdam

Regeling crisismanagement

Crisis Management Regulations

Regeling Differentiatie in beloning om redenen van werving of behoud Regulations on Differentiated Pay for Recruitment or Retention at the UvA
Regeling Disciplinaire maatregelen Regulations concerning Disciplinary Measures at the University of Amsterdam
Regeling Duur en omvang dienstverband student-assistenten Regulations on the Duration and Scope of Student Assistant Appointments at the UvA

Regeling financieel beheer

Financial Management Regulations

Regeling Functionele werkzaamheden voor derden en nevenwerkzaamheden Regulations governing Job-related Work for Third Parties and Ancillary Activities
Regeling Gratificaties Regulations governing Bonuses at the University of Amsterdam
Regeling Heroverweging functiewaardering Regulations governing Job Assessment Reviews at the University of Amsterdam

Regeling Honoursprogramma en -certificaat UvA 2010

UvA Honours Programme and Certificate Regulations 2010 (Regeling Honoursprogramma en -certificaat UvA 2010)

Regeling Kostenvergoeding Regulations on Expenses Reimbursement at the University of Amsterdam
Regeling Militaire dienst Regulations for Military Service at the University of Amsterdam

Regeling Nevenwerkzaamheden 2014

Regulations Governing Ancillary Activities 2014

Regeling Opleiding en studie Regulations governing Training and Studies at the University of Amsterdam
Regeling Ouderschapsverlof Regulations governing Parental Leave
Regeling Overdracht van werk Work Transfer Regulations at the University of Amsterdam

Regeling ruimtegebruik

Space Utilisation Regulations

Regeling standaardmandaat bedrijfsvoering

Standard Operational Management Mandate

Regeling Studiefaciliteiten

Staff Study Scheme

Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid

Staff study scheme for long-term employability

Regeling Studiekeuze advies UvA

UvA Regulations governing Recommendations on Choice of Degree Programme

Regeling ter behandeling van klachten van personeelsleden en studenten van de Universiteit van Amsterdam

Regulations for Employee and Students Complaints Procedures at the University of Amsterdam

Regeling Toelagen en gratificaties bedrijfshulpverlening

Regulations on Company Emergency Response Team Allowances and Bonuses

Regeling Topsporters Top-class Athletes Scheme at the University of Amsterdam
Regeling Uitkering bij overlijden Regulations on Death Benefit at the University of Amsterdam
Regeling Uitvindingen van UvA-medewerkers en anderen Regulations governing Inventions by UvA Staff and Other Parties

Regeling Universitair Raadsman

Regulations Governing the Confidential Adviser for Academic Integrity

Regeling Vakantie Regulations on Holidays at the University of Amsterdam
Regeling Vakbondsactiviteiten Regulations governing Trade Union Activities at the University of Amsterdam
Regeling Waarnemingstoelage Regulations on Bonuses for Temporary Substitution at the University of Amsterdam
Regeling Werktijden Regulations on Working Hours at the University of Amsterdam
Regeling Wetenschappelijk verlof Regulations on Academic Leave at the University of Amsterdam

Regels en richtlijnen van de examencommissie

Rules and Guidelines of the Examinations Board

Regels voor het gebruik van universitaire gebouwen

Rules for the Use of University Buildings

Registeraccountant (opleiding) Registered / Chartered Accountant
reglement regulations

Reglement Klachtencommissie seksuele intimidatie

Sexual Intimidation Complaints Committee Regulations
Reglement Ombudsman Personeel aan de UvA Regulations concerning the Ombudsman for UvA Employees
Reglement UvAnet UvAnet Regulations
Reglement Vertrouwenspersoon Personeel aan de Universiteit van Amsterdam Regulations concerning the Confidential Adviser for UvA Employees
Reglement voor de Centrale Studentenraad Central Student Council Regulations

Reglement voor de Gezamenlijke vergadering

Joint Meeting Regulations

regulier onderwijs regular study programme

reguliere / niet-reguliere studerende

fee-paying / non-fee-paying student

reguliere master

(regular) Master's programme

reisonkostenvergoeding woon-werk verkeer travel-to-work expenses reimbursement

Religie en identiteit in de moderne wereld

Religion and Identity in the Modern World

Religie en professie

Religion and Profession

Religie, cultuur en individu

Religion, Culture and the Individual

Religiewetenschappen

Religious Studies

Religious Traditions in Europe

Religious Traditions in Europe

remediërende module

remedial module

rendement

study success, study success rates

 

reparatieopdracht

remedial assignment

repro

print services

Reproafdeling

Copy Centre

Research en redactie voor audiovisuele media

Research and Editing for Audiovisual Media

research fellow

research fellow

Research Institute of Child Development and Education (CDE)

Research Institute of Child Development and Education (CDE)

research manager

research manager

responsiecollege

Q&A session

resultaatgebied (P&O) result area

Rhetoric, Argumentation Theory and Philosophy (RAP)

Rhetoric, Argumentation Theory and Philosophy (RAP)

rijksbijdrage government grant

Roemeense taal en cultuur

Romanian Language and Culture

Roeterseiland Campus

Roeterseiland Campus

Roeterseilandcomplex

Roeterseiland complex

rooster timetable

roostervrije dagen (docenten)

teaching-free days

roostervrije dagen (studenten)

lecture-free days

Rubiconsubsidie (NWO)

Rubicon grant

Ruimtenordening 2007

Spatial Standardisation Regulations 2007

Ruimtenormering 2007

Spatial Standardisation Regulations 2007

Russisch

Russian
salarisschaal

salary scale

salarisstrook salary statement
salaristrede

salary grade

samenwerking

collaboration, cooperation

samenwerkingsprogramma joint initiative / programme

SARA Reken- en Netwerkdiensten

---

Scandinavisch

Scandinavian

Scandinavische taal- en letterkunde

Scandinavian Languages and Literature

Scandinavische talen en culturen

Scandinavian Languages and Cultures

Scandinavistiek

Scandinavian Studies
schakeljaar pre-Master's year

schakelonderwijs

pre-Master's preparatory education

schakelprogramma

pre-Master's programme

schakelstudent

pre-Master's student

Scheikunde

Chemistry
Scholars at Risk (SAR) Scholars at Risk (SAR)
scholingbereidheid willingness to be trained

schooldirecteur

School director

Schoolpsychologie

School Psychology

schrapkaart

multiple choice answer form

schriftelijk examen

written exam

schrijfopdracht written assignment

schrijfwijzer

style guide

Science and Entrepreneurship (SE)

Science and Entrepreneurship (CE)

Science for Energy and Sustainability

Science for Energy and Sustainability

scientific director

scientific director

scriptie

thesis, final paper / project

scriptiebegeleider

thesis supervisor

scriptiecoördinator

thesis coordinator

scriptiehandleiding

graduation handbook

scriptiereglement

graduation handbook

Secretariaat

Secretariat

Secretariaat College voor Promoties Secretariat to the Doctorate Board

secretaris

Secretary
Secretaris van de Universiteit Secretary General of the University of Amsterdam / of the UvA
sector sector, field

sectorplan

sector plan

secundaire-arbeidsvoorwaardenpakket fringe benefits package

Seed fonds

Seed Fund

selectie aan de poort selection at the gate

selectiecommissie

selection committee

selectieopleiding

selective admission degree programme

semester semester

Semitische talen en culturen

Semitic Languages and Cultures
Senaat Senate

senior medewerker

senior staff member

senior researcher

senior researcher

Seniorenregeling Senior Employees Scheme

Seniorkwalificatie onderwijs (SKO)

Senior Teaching Qualification (STQ)

SEO Economisch Onderzoek SEO Economic Research
Service & Informatiecentrum (SIC) Service & Information Centre (SIC)

Servicedesk

Service Desk
Serviceplein Service Point
shared service centre shared service centre
Sirius Programma voor Excellentie in het Hoger Onderwijs Sirius Program for Excellence in Higher Education
Siriussubsidie Sirius grant
slagen (voor een examen) to pass (an exam)

Slavisch

Slavic

Slavische letterkunde

Slavonic Literature

Slavische taalkunde

Slavonic Linguistics

Slavische talen en culturen

Slavonic Language and Culture

Sociaal Medisch Overleg Social Medical Council
Sociaal statuut bij reorganisaties Social Charter for Reorganisations

Sociaal- en menswetenschappelijke studie van de godsdienst

Social and Psychological Study of Religion

sociaal-geograaf

Human Geographer

sociaal-wetenschappelijke informatica social science informatics
sociaal-wetenschappelijke studie van de godsdienst social and psychological study of religion

Social Policy and Social Work

Social Policy and Social Work

Social Problems and Social Policy

Social Problems and Social Policy

Social Sciences

Social Sciences

Social Theory and Public Affairs

Social Theory and Public Affairs

Sociale beïnvloeding en interventies

Mechanisms of Social Influence and Interventions

Sociale geografie

Human Geography

Sociale geografie en planologie

Human Geography and Urban and Regional Planning

Sociale geschiedenis

Social History

Sociale psychologie

Social Psychology

Sociologie

Sociology

Sociologie en antropologie

Sociology and Anthropology

Software Engineering

Software Engineering

Spaans

Spanish

Spaanse letterkunde

Spanish Literature

Spaanse taal en cultuur

Spanish Language and Culture
Spaarloon en Levensloop

Salary and Life-course Savings Scheme

specialisatie specialisation
specialist managementinformatie specialist in management information

specificatiemodel

specification model

speerpunt key area / objective
Spinozapremie Spinoza Prize

Sport- en prestatiepsychologie

Sport and Performance Psychology

sportcampus

athletics campus

sportraad

Sports Council
spreekuren surgery hours (i.e. consultation hours)

spreiding

distribution

Sta-penning

Stapenning honorary medallion

Staats- en bestuursrecht

Constitutional and Administrative Law
staatsexamen state examination
Stadssociologie (opleiding) Urban Sociology

stafadviseur Integrale Veiligheid

Senior Adviser Safety and Security

Staff Immigration Office (SIO)

Staff Immigration Office (SIO)

Stafmedewerker Academische zaken

Specialist Officer Academic Affairs

stage

internship

stagiair

trainee [BrE]; intern [AmE]

Standaard Evaluatie Protocol (SEP)

Standard Evaluation Protocol (SEP)

Standaardmandaat Bedrijfsvoering

Standard Operational Management Mandate

standaardwerk a classic, a major work in a given field
stapelaars consecutive degrees
startdatum starting date

startersbeurs

starter grant

Statistiek (opleiding) Statistics
statuut statute

Sterrenkunde

Astronomy
Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek (IAP) Astronomical Institute Anton Pannekoek (IAP)

steunvak

support course

Stichting CREA CREA Foundation
Stichting Folia Civitatis Folia Civitatis Foundation

Stichting SPUI25

SPUI25 Foundation

Stichting Universitair Sport Centrum (USC) Amsterdam University Sports Centre (USC) Amsterdam Foundation
Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF) Foundation for Refugee Students (UAF)

stilteruimte

contemplation room

stimuleringsbeurs

incentive grants

stimuleringsprogramma

incentive programme

Stochastics and Financial Mathematics

Stochastics and Financial Mathematics

Strafrecht

Criminal Law
Strategie & Informatie (S&I) Strategy & Information (S&I)

Strategisch informatiebeleid

Strategic Information Policy

strategisch kader HRM

Strategic HRM Framework

Strategisch kader internationalisering

Strategic Framework for Internationalisation

Strategy and Organisation

Strategy and Organisation
structuurregeling regulations governing the structure (of an institution)
studeerbaarheid

study programme feasibility

studeergedrag study habits

student-assistent

student assistant

student-lid (commissie)

student member (committee)

studentassessor

student assessor

studentbegeleiding

student guidance and support

Studenten Services (StS) Student Services (StS)

studentenadministratie

student administration

studentenarts(en)

student doctor(s)

studentenbegeleider

supervisor (in context of thesis / PhD)

Studentencentrum

Student Centre

Studentendecaan

Student Counsellor

studentengezondheidszorg

student health services

Studentenhandboek Student Handbook
Studenteninformatiesysteem (SIS) Student Information System (SIS)

Studentenklachtenregeling

Student Complaints Procedure
studentenleven student life
Studentenpastoraat Student Chaplaincy

Studentenpsycholoog

Student Psychologist

Studentenraad Student Council
Studentenstatuut Students' Charter
studententevredenheid student satisfaction
studentenuitwisseling student exchange

studentenvereniging

student association

studentenvoorzieningen student services
studentnummer student ID number
studie-inhoud content of the study programme, programme content
studie-uitval

dropout rates

studie-uren

hours of study

studieaanbod (study) programmes offered

studieactiviteit (SIS)

study activity

studieadvies academic counselling

studieadvies (SIS)

academic advisement

studieadviseur

(academic) study adviser

studiebegeleider

tutor, coach

studiebegeleiding

academic student counselling

studiebelasting study load
studiebeurs student grant / scholarship / fellowship
studiecentrum study centre

studiecultuur

study ethos

studiedeel (SIS)

course component

studieduur duration of study programme
studiefinanciering student grants and loans, (system of) financial assistance for students
studiegedrag study habits

studiegids

Course Catalogue

studiegidsnummer (SIS)

Course Catalogue number

studiehandleiding

syllabus

studiejaar academic year
studiekeuze

study choice, choice of study programme

studiekeuze evenement

programme orientation event

studiekeuzeadvies

advice/recommendation on choice of study programme

studiekeuzeadviseur

study choice adviser

studiekeuzecoach

 study choice coach

studiekeuzeplein

study choice corner

studiekeuzeportal

programme information portal

studiekeuzeproces

study choice process

studiekeuzetraject

study choice route

studiekeuzewijzer

study choice guide

studiekiezer

prospective student

Studielandschap Learning Resource Centre
studielast

workload

studielening student loan
studieloopbaan

academic career

studieloopbaanbegeleiding

academic career counselling

studieloopbaancoordinator (FGw)

study career coordinator

studiemateriaal

study materials

studiemethode study method
studieonderdeel course component
studieopbouw programme structure

studiepad

study path

studieplan

academic plan

studieplek study place

studieprestatie

academic performance

studieprogramma

curriculum

studiepunt

credit

studiereisbeurs student travel grant
studierendement academic success rate

studieresultaat

grade point average

studierichting degree programme

studierichtingcoördinator

(degree) programme coordinator

studieruimte study area
studiesucces

study success

studieswitch

switching degree programmes

studietempo

study / learning pace

studietraject

study track

studieverblijf (in Nederland) period of study (in the Netherlands)

studievereniging

study association

studieverlenging prolongation of a (study) programme
studievertraging study completion delay
studievoorlichting programme information

studievoorschot

student loan

studievoortgang study progress, student's progress
studievoortgangscontrole monitoring students' progress

studievorm (voltijd / deeltijd)

mode of study (full-time / part-time)

Studieweb Studieweb

studiezaal

study room

Studium Generale

Studium Generale

stuurgroep

steering committee

summatieve toetsing

summative assessment

SURFsara

SURFsara

surveillant (examen)

invigilator (exam)

surveilleren

supervise an exam, invigilate an exam

Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS) Swammerdam Institute for Life Sciences (SILS)

switch

switches

Systeem- en netwerkbeheer

System and Network Management

System and Network Engineering

System and Network Engineering

Systems Biology

Systems Biology
T.M.C. Asser Instituut T.M.C. Asser Institute

Taal en communicatie

Language and Communication

Taal- en letterkunde

Language and Literature

Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica

Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric
Taalfilosofie (opleiding) Philosophy of Language
taalhulp aan allochtone studenten

language assistance for ethnic minority students or students with a non-Dutch background


Taalkunde van de Europese talen

Linguistics of European Languages

Taalkunde van de Germaanse talen (opleiding)

Germanic Linguistics

Taalkunde van de Romaanse talen (opleiding)

Romance Linguistics

Taalwetenschap

Linguistics

Taalwetenschappen

Linguistics

talenkennis language skills
talenpracticum language laboratory

Tandheelkunde

Dentistry

Taskforce Duurzaamheid

Sustainability Task Force

Tax Compliance

Tax Compliance
teamagenda team calendar
Technologie Centrum (FNWI) Technology Centre
tegemoetkoming studiekosten

student aid; partial government allowance for additional study expenses

Tekst en communicatie

Text and Communication

Televisiestudies

Television Studies

Television and Cross-Media Culture

Television and Cross-Media Culture

tempobeurs performance-based student grant
tentamen

examination

tentamenblad examination answer sheet

tentamenfraude

exam fraud; cheating

tentamenopgave

exam paper

tentamenvoorblad

exam cover page

tentaminering

examinations

tentaminering en examinering

examinations

tenure track aanstelling

tenure track appointment

tertiaire arbeidsvoorwaarden tertiary terms of employment
tevredenheidsonderzoek satisfaction survey

The Philosophical Tradition in Context

The Philosophical Tradition in Context

Theaterwetenschap

Theatre Studies
themacollege themed lecture

Theologie en religiewetenschappen

Theology and Religious Studies

Theoretical Physics

Theoretical Physics

Theoretische taalwetenschap

Theoretical Linguistics

Theorie der muziek

Theory of Music
Tijdelijke UvA-regeling Vakbondsactiviteiten Temporary Regulations on Trade Union Activities at the University of Amsterdam
Tijdelijke UvA-regeling Werktijden Temporary Regulations on Working Hours at the University of Amsterdam

tijdlijn

timeline

tijdverantwoording

time registration

Times Higher Education World University Rankings (THE World University Rankings) Times Higher Education World University Rankings (THE World University Rankings)

Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics

Tinbergen Institute Master of Philosophy in Economics

Tinbergen Instituut

Tinbergen Institute

titel title
titulatuur (system of) titles, forms of address
toegepast onderzoek applied research
toegewezen allotted

toehoorder

auditor; observer

Toekomstvisie Vision for the Future
toelatingsbewijs (written) Confirmation of Admission

toelatingscommissie

Admissions Board

toelatingscriteria

admission criteria

toelatingseisen

admission requirements

toelatingsexamen entrance exam(ination)

toelatingsonderzoek

admission assessment

toelatingsprocedure

admissions procedure

Toelatingsverklaring Statement of Admission

toelatingsverzoek

admission request

toelatingsvoorwaarden admission requirements
Toestemming verlate inschrijving Permission Statement for Late Registration
toestemmingsbewijs Permission Statement
toets

exam, examination, test

Toets Doelmatigheid

Efficiency Audit

Toets Nieuwe Opleidingen (van NVAO)

Initial Accreditation (Toets Nieuwe Opleidingen)

toets- en tentamenvormen

testing and examination methods

toetsanalyse

assessment analysis

Toetscommissie

Assessment Committee

toetsconstructie

test design

toetsdeskundige

assessment specialist

toetsdossier

assessment record

toetsen

assessment

toetsing

assessment

toetsing en beoordeling

asssessment

toetsing en examinering

asssessment and testing

toetsing van studenten learning assessments
toetsingscommissie assessment / evaluation committee
toetsingsmethode

method of testing, assessment method

toetsinstructie

exam instructions

toetskwaliteit

assessment quality

toetslandschap

assessment landscape

toetsmatrijs

test blueprint

toetsmoment

assessment time

toetsonderdeel

assessment component

toetsopdracht

test assignment

toetsplan

assessment plan

toetsprogramma

assessment and testing programme; assessment schedule

toetsrooster

examination schedule

toetsvoorblad

test cover page

toetsvorm

assessment format; form of assessment

toetsvraag

test question

toezicht

oversight

toezichthouder (promotor)

supervisor (of a PhD student)

toezichthouder (surveillant) monitor

toga

gown

toga en baret (met)

in cap and gown

top master's

---

TOP-stage

TOP internship

toppublicatie

high-impact publication

topsporter top-class / high-level competitive athlete
Toptalentsubsidie Top Talent grant

trackcoördinator

track coordinator

Trade and Investment Law

Trade and Investment Law

Training and Development

Training and Development
traject track

treasurybedrijf

treasury division

treasurystatuut

Treasury Statute

Trefwoordenlijst Keyword overview
trimester trimester, term
tussentijdse aanmeldingen interim applications

tussentijdse toets

midterm test

tussentoets

midterm test

tutor

tutor

tutoraat

tutoring

tweede beoordelaar

Second Reader
tweede geldstroom

indirect government funding / government funding allocated via a research organisation /

second flow of funds

Tweede-taalverwerving

Second Language Acquisition
tweedegraads onderwijsbevoegdheid

teaching qualification for secondary education, second level

tweedejaarsstudent second-year student
tweefasenstructuur two-tier structure

uitdiensttreding

termination of employment

uitgaande mobiliteit

outbound mobility

uitgangspunt starting point, basic assumption, point of departure
uitkeringsgerechtigde person entitled to benefits
uitreiking (diploma) graduation (ceremony)
uitschrijven (van een universiteit) to terminate enrolment
uitslagenbrief results form

uitstelgedrag

postponement behaviour

uitstroom

graduation rate

uittreksel (bevolkingsregister)

certificate (from municipal register)

uitval

dropout rates / dropout(s)

uitvaller

dropout

uitvoeren (onderwijsonderdeel) implement (course component)

uitvoeren (taak)

perform (task)

uitvoeringsvoorschrift implementation provision
uitwisselingsprogramma

exchange programme

uitwisselingsstudent exchange student
undergraduate (student)

undergraduate (student)

undergraduate college ---
universitair university

universitair docent (ud)

assistant professor [AmE] / university lecturer [BrE]

Universitair Functieordenen (UFO) University Job Classification System (UFO)

universitair hoofddocent (uhd)

associate professor [AmE] / senior university lecturer [BrE]

Universitair instituut (UI)

University institute

universitair legitimatiebewijs

university ID cards

universitair onderwijs

academic education

Universitair Onderzoeks Fonds University Research Fund

Universitair Raadsman Wetenschappelijke Integriteit

--

Universitair Sportcentrum (USC) University Sports Centre (USC)
Universitaire Commissie Onderwijs (UCO) University Committee on Education (UCO)
Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg (UCLO) University Local Consultative Committee (UCLO)
universitaire dienst university service unit

universitaire klachtencoördinator

University Complaints Coordinator

universitaire legitimatiebewijs

UvA proof of identity

universitaire master research university / academic Master's (programme)
Universitaire Onderzoekscommissie (UOC) University Committee on Research (UOC)

Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)

Academic PABO Amsterdam (UPvA)

Universiteit en Hogeschool Amsterdam (UHA) University of Amsterdam and Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences (UHA)
Universiteit van Amsterdam (UvA) University of Amsterdam (UvA)

Universiteiten van Nederland

Universities of the Netherlands

universiteitsbestuur University administration

Universiteitsbibliotheek (UB)

University Library, Library of the UvA

Universiteitsdag University Day

universiteitshoogleraar

University Professor

Universiteitskwartier

University Quarter

Universiteitsmuseum University Museum

universiteitsprofessor

University Professor

Universiteitsraad University Council
Universiteitsreglement

Management and Administration Regulations

Urban Geographies

Urban Geographies

Urban Sociology

Urban Sociology

Urban Studies

Urban Studies
UvA Erfgoed

UvA Heritage Collections, Heritage Collections of the University of Amsterdam

UvA Holding BV

UvA Holding BV

UvA mastercourses UvA Master Courses
UvA Masterweken UvA Master Weeks

UvA Matching

UvA Matching

UvA Persvoorlichting UvA Press Office
UvA Promovendi-overleg UvA PhD Researchers' Association

UvA Q

UvA Q

UvA Researchcode

UvA Research Code

UvA-beleidsnotitie 'ICT in de veranderende Onderwijsleeromgeving'

UvA policy paper ICT in de veranderende Onderwijsleeromgeving (ICT in the changing educational learning environment)

UvA-Docent van het Jaar Prijs UvA Lecturer of the Year Award
UvA-draadloos UvA wireless
UvA-dsl UvA DSL
UvA-Essaywedstrijd UvA Essay Competition
UvA-HvA Orientatiejaar UvA-HvA Orientation / Reorientation Year
UvA-protocol Onderzoeksevaluaties UvA Protocol for Research Evaluations
UvA-regeling UvA Regulations
UvA-scriptieprijs UvA Thesis Prize
UvA-Virenze (Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind) UvA-Virenze (Academic Treatment Centre for Parents and Children)
UvA-vpn UvA VPN

UvA-website

UvA website

UvA-werkplek

UvA Workstation

UvAdata

UvAdata

UvAmail UvA-mail
UvAnet UvA-net
UvAnetID

UvAnetID

UvAprintvoorzieningen UvA Printing Facilities
UvAStartmagazine UvA Start Magazine

UvAweb

UvAweb

vacature job vacancy
vacaturebank electronic job bank
vacaturestop recruitment freeze
vacaturetekst job advertisement
vak (beroep)

profession

vak (studie)

course, module

vakantie uitkering

holiday allowance

vakdeskundige

subject expert

vakeigenschap

course characteristic

vakevaluatie course evaluation
vakgebied

field (of study), subject area, discipline; specialisation

vakgroepbestuur departmental board
vakinhoud course content

vaknaam

name of course

vakorganisatie representative employee organisation

vakspecialist

subject specialist

Valorisatie bij de Universiteit van Amsterdam

Valorisation at the University of Amsterdam

valorisatiedoel

valorisation objective

Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS)
Van der Waals-Zeeman Instituut (WZI) Van der Waals-Zeeman Institute for Experimental Physics (WZI)
variant

---

vaste commissie

standing committee

Vaste Commissie (FGw)

Standing Committee for Professorial Appointments

vaste toehoorder

standing auditor

Vastgoed real estate

vastgoedbedrijf (intern)

real estate division (internal)

Veiligheid en Beveiliging (dienst) Safety and Security Department

veldwerk

fieldwork

Venisubsidie Veni grant
verantwoording accountability
verbeteractie measure for improvement
verbeterbeleid improvement policy
verbetermaatregel

improvement measure

verbeterplan improvement plan
verblijfkosten accommodation expenses
verblijfsvergunning residence permit
verbonden (aan een instelling) attached to

verbreding

broaden

verbredingsvak

advanced course

verdediging (proefschrift) defence (thesis)

verdieping

deepen

Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek Association for the Advancement of the Study of Educational Theory

vergaderstukken

meeting materials

vergaderzaal meeting / conference room
vergoeding reimbursement
vergoeding woon-werk verkeer
Verklaring van inschrijving (UvA student) Confirmation of Enrolment
Verklaring van registratie (uitwisselingsstudent) Confirmation of Enrolment
Verklaring verlate inschrijving Statement for Late Registration

verkorte bachelor

fast-track Bachelor's programme

verkorte opleiding

fast-track programme

Verloskunde

Midwifery

verplicht vak compulsory course

verslag

report

Vertalen

Translation

Vertrouwenspersoon Individuele Rechtspositie (VIR)

confidential adviser on individual legal status (VIR)

vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

confidential adviser

Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit

Confidential Adviser for Academic Integrity

Verzekeringskunde

Insurance Science
verzoek tot benoeming (hoogleraar) appointment proposal

verzoekschrift (SIS)

petition

verzorgen (van het bachelor- en masteronderwijs) to provide (Bachelor's and Master's programmes)
Verzuimprotocol UvA University of Amsterdam Absence due to Illness Protocol
verzuimspreekuur absence-due-to-illness surgery

vice rector

vice-rector

vicedecaan

Vice-Dean

vicedirecteur

Vice-Director

vicevoorzitter

Vice-Chairperson

vicevoorzitter (College van Bestuur)

Vice-President (Executive Board)

Vicisubsidie (NWO)

Vici grant

Vidisubsidie (NWO)

Vidi grant
vierde geldstroom

fourth flow of funds / funds generated in the commercial exploitation phase

visitatie

assessment (procedure)

visitatiecommissie

assessment panel

visitatierapport

assessment report

visitatiescore

assessment score

Vliegende Brigade

Flying Brigade

voertaal

official language; language of instruction

voldaan (aan vereisten) a pass; met the requirements
voldoende (cijfer) a pass

voldoendegrens

pass mark

volgorderlijkheid (van tentamens)

sequence of examinations

voltijd (programma / student) full-time (programme / student)
vooraanmelding preliminary registration
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

university preparatory education (VWO)

voorgangskandidaat preferred candidate
voorlichting

information

voorlichtingsdag

information day

voorlichtingsdagen

Open Days

Voorlichtingsevenementen & Congressen

Educational Events & Conferences Office

voorlichtingsronde

information session

voornemen

target

vooropleiding

prior / previous education

vooropleidingseis educational entry requirement / prerequisite

voorrangregels

rules for priority admission

voortgezet onderwijs (vo)

secondary education

voortgezette opleiding

advanced / postgraduate programme (or degree course)

voortrekkersrol

a leading role (to play)

voorwaardelijk toelatingsbewijs

provisional confirmation of admission

voorzieningen services, facilities

voorzitter (College van Bestuur)

President (of the Executive Board)

voorzitter (Raad van Toezicht / leerstoelgroep / commissie)

Chairperson (Supervisory Board / research group / committee)

vragenbibliotheek

'question library'

vrij onderwijsprogramma / vrij programma

open curriculum

vrije keuzevak

free-choice elective

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam

vrijstelling exemption

vwo-diploma

pre-university diploma

vwo-instroom

pre-university pupil intake

vwo'er pre-university secondary education pupil

waardering

valuation

waarnemend interim

waarnemend voorzitter

acting chairperson

waarnemend voorzitter (College van Bestuur)

Acting President

waarnemingstoelage bonus for temporary substitution

Web Information Processing

Web Information Processing

webadviseur

web consultant

webmaster

webmaster

webredacteur

web editor

webredacteur Engels

English Web editor

weging

weighting

werk-tot-werktraject

re-employment scheme

werkbeleving

work environment perception / job satisfaction

werkcollege

seminar

werkervaringsplaats 'work experience' position

werkgeversverklaring

employer's statement

werkgroep

tutorial

werkgroep Studiesucces

Study Success Task Force

werkhouding work ethos

werking

effects

werkinhoud work content
werknemersorganisaties employees' organisations
werkoverleg consultative meetings

werkplaatsfunctie

workplace function

werkplek

workplace, workspace, workstation

werkproces

work process

werkrooster work schedule
werksfeer work atmosphere
werkstudent student with a (part-time) job
werkstuk

essay

werktijden working hours

werktijdfactor

working hours factor

werktijdoverschot (WTO) surplus working hours (WTO)

werkveld

professional field

werkverband

working group

werkvergunning work permit

werkvorm

teaching method

Western Esotericism

Western Esotericism

Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW)

(Dutch) Higher Education and Research Act (WHW)

wetenschap

science; scholarship; knowledge; learning

Wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing Religious and Ethical Studies
Wetenschap, technologie en cultuur Science, Technology and Culture
wetenschappelijk onderwijs (wo)

research-oriented higher education with emphasis on theory, higher education at research universities (WO)

wetenschappelijk personeel (wp)

academic staff (WP)

wetenschappelijk tijdschrift academic / specialised journal
wetenschappelijk(e) (directeur / onderzoek / personeel / staf) academic (director / research / personnel / staff)

Wetenschappelijke Informatiediensten

Scientific Information Services
wetenschappelijke master research university / academic Master's programme
wetenschapper

academic; scholar; scientist

wetenschapsbeoefening pursuit of scholarship
wetenschapscommissie academic / scientific (natural sciences) / research committee

wetenschapsdynamica

science & technology studies

Wetenschapsfilosofie Philosophy of Science
wetenschapsgebied subject area, (academic) discipline

wetenschapsknooppunt

science hub

Wetenschapswinkel Science Shop

wettelijk collegegeld

statutory tuition fees

Wijsbegeerte

Philosophy

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied

Philosophy of a Specific Science

Winterprogramma

Winter Programme

Wiskunde

Mathematics
wisselleerstoel rotating chair

wo-bacheloropleiding

Bachelor's degree programme in an academic discipline

wo-masteropleiding

postgraduate / Master's degree programme in an academic discipline

WO-Monitor (van de VSNU)

University Education Monitor

woordvoerder (onderzoek)

spokesperson (for research matters)

Woordvoerder College van Bestuur UvA

Spokesperson of the Executive Board UvA

Youth and Media

Youth and Media

zakelijk coördinator

operational coordinator

zakelijk directeur

operational director

Zelfbediening Self-Service Tool
zelfbeoordeling self-assessment (process)
zelfstudie

self-study / internal review (in context of evaluation)

zelfstudie-uren

self-study hours

zendtijdmodel

'airtime model'

ziekteverzuim

absenteeism

zij-instromer

transfer student

Zomerprogramma

Summer Programme

Zoölogisch Museum Amsterdam

Zoological Museum Amsterdam

Zuid-Europese talen

Southern European Languages

Zuidoost-Europese en Semitische talen

Eastern and Southeastern European and Semitic Languages

zwaartepunttrekker

research priority area leader